บุคลากร

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


Miss.Porntip Kraithavorn
Director

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1171
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริหารงานทั่วไป


นายธนาเสฎฐ์ ผลเงาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

Mr.Thanasate Pon-ngor
General Administration Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1303
E-mail : -

 


นายภุมรินทร์ อ่องสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Mr.Pummarin Ongsuk
Computer Technical Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1306
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


นายธนกฤต ทองรอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Mr.Thanakrit Thongrod
General Service Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1310
E-mail : -


งานกิจกรรมนักศึกษา


นายประพร วรรณบุษราคัม
นักวิชาการศึกษา
(รักษาราชการแทนหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา)

Mr.Praporn Wannabusarakham
Educator

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 7018
E-mail : -

  


นายกิติณัฐ์ ศรีมูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Mr.Kitinat Srimoon
General Service Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1313
E-mail : - 

 


นายชัยยุทธ ดำหนก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Mr.Chaiyut Dumnok
General Service Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1304
E-mail : -

  

 


งานบริการและสวัสดิการ


นางปราณี จำปาทอง
นักวิชาการศึกษา
(รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ)

Miss.Pranee Jampathong
Educator

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1302
E-mail : -

 


นางสาวธัญญาลักษณ์ ลิ่มพันธ์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

Miss.Thunyalug Limphun

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1309
E-mail : -

 


นางสาวอัญชัญ พระนอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Miss.Anchan Pranon
General Administration Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1930,1170
E-mail : -

   


นางสาวศศิวิมล สิทธิบูรณะ
นักวิชาการศึกษา

Miss.Sasivimol Sithiburana
Educator

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1311
E-mail : -

 


นางสาวนิภาภัทร์ ศาลิคุปต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Miss.Nipapat Salikupta
General Administration Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1315
E-mail : -


นางสาวพัชรินทร์ กุลเป็ง
พนักงานธุรการ

Miss.Patcharin Koolpeng
General Service Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1312
E-mail : -

 


นายอาณัติ นิยมเดชา
พนักงานธุรการ

Mr.Anat Niyomdacha
General Service Officer

โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1993
E-mail : -