บริการกระเป๋าพยาบาล

ขั้นตอนการขอรับบริการกระเป๋าพยาบาล

1.จัดทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ โดยให้ที่ปรึกษาโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษา ลงนาม

2.แนบโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ

3.นำเอกสารบันทึกข้อความ และโครงการ ยื่นต่อเจ้าหน้าประจำฝ่ายอนามัยและสุขภิบาล ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ

4.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และจะทำการนัดให้มารับกระเป๋าพยาบาล ก่อนวันเดินทาง 1 วัน ทำการ

5.วันนัดรับกระเป๋าพยาบาล หากเป็นนักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ลงชื่อสำเนาถูกต้องมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอนามัยและสุขภิบาล

6.เจ้าหน้าที่จะนัดให้มาคืนกระเป๋าพยาบาล กรุณามาคืนตามวันที่กำหนด