ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 25/03/2021
กิจกรรมเก็บชั่วโมงจิตอาสา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 15/03/2021
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า และผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะผู้กู้ยืมภาคนอกเวลาเท่านั้น) 10/03/2021
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า-รายใหม่ที่ยื่นกู้ล่าช้า รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 27/01/2021
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า-รายใหม่ ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 21/01/2021
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การปรับรูปแบบและวิธีการประชุมลงนามเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (Online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 13/01/2021
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า และผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 26/11/2020
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รอบเพิ่มเติม สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29/10/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1-5 และผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 (รอบสุดท้าย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 09/10/2020
รายชื่อนักศึกษายื่นกู้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่ไม่มาสัมภาษณ์ ประเภทผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา 2563 08/10/2020