ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Display # 
Title Created Date
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 28/09/2021
การประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ 02/09/2021
แจ้งนักศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี/รายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/ย้ายคณะสาขาวิชา (ผู้ที่ต้องทำสัญญากู้ยืมกับมหาวิทยาลัย) 27/08/2021
การประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ 23/08/2021
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 30/07/2021
ขยายเวลาส่งรายงานจิตอาสา ประเภท ผู้กู้รายเก่าปี 2-5 รอบสุดท้าย เพื่อใช้สำหรับประกอบการกู้ยืม ในปีการศึกษา 2564 05/07/2021
กำหนดส่งรายงานจิตอาสาสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าปี 2-5 รอบสุดท้าย (2) 23/06/2021
เปิดระบบรายงานชั่วโมงจิตอาสา Set e-learning ตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้กู้รายเก่าปี 2-5 01/06/2021
กรณีไม่พบหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ประเภท ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปีและผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 31/05/2021
การแจ้งข้อมูลผิดพลาดจากการรายงานสถานภาพของนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท ผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 2-5 ประจำปีการศึกษา 2564 31/05/2021