แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท : ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เข้าปีที่ 1 ประชุมลงนามส่งสัญญากู้ แบบยืนยันการเบิกเงิน และเอกสารแนบ

แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท : ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เข้าปีที่ 1 ประชุมลงนามส่งสัญญากู้ แบบยืนยันการเบิกเงิน และเอกสารแนบ

 

  ตามที่ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี รายเก่าต่อเนื่อง เข้าปีที่ 1 ได้ยื่นคำขอกู้ผ่านระบบกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System) และกองทุนพิจารณาอนุมัติ โดยนักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำใบเบิกเงินออกมาเรียบร้อยแล้ว

 

  ทั้งนี้ให้นักศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารประกอบการปฐมนิเทศจัดทำสัญญาและใบเบิกเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับ ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เข้าปีที่ 1 : https://bit.ly/3vnUMDL นั้น

 

  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แจ้งกำหนดส่งเอกสารสัญญากู้ แบบยืนยันการเบิกเงินค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพนักศึกษาฯ พร้อมเอกสารแนบ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้

วัน เดือน ปี เวลา / สถานที่
วันที่ 17 สิงหาคม 2565

13:00 - 15:00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรวม อาคาร 34 ชั้น 2 ห้อง (34-201)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

13:00 - 15:00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรวม อาคาร 34 ชั้น 2 ห้อง (34-201)

 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจะมีการนัดหมายอีกครั้งต่อไปตามกำหนดการกู้ (รอบขยายระยะเวลากู้) ต่อไป