ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทที่ 2 (กรอ. เดิม) รายเก่า ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 06/09/2018
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทที่ 2 (กรอ.เดิม) รายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 05/09/2018
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท รายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1/2561 05/09/2018
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท รายเก่า ชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1/2561 05/09/2018
รายชื่อนักศึกษาและลำดับที่ ผู้กู้รายเก่าชั้น ปีที่ 2 - 5 ลงนามค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 18 สิงหาคม 2561 17/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ผู้กู้รายเก่า ปี 2-5) 04/07/2018
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 01/06/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 16/05/2018
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต รายเก่าและรายใหม่ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 11/05/2018
บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กําหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 11/05/2018