รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 1 และผู้กู้รายใหม่ชั้นปี 1 - 5 และผู้กู้รายเก่าชั้นปี 2 - 5 ( รอบ 2 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เนื้อหา : >>> Cilck <<<

หมายเหตุ :  ระบบบันทึกข้อมูลแบบประเมินการพิจารณาคัดเลือก นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( http://op.chandra.ac.th/dsd/loan/ ) สำหรับผู้กู้รายเก่า ปี1 และผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี จะสามารถบันทึกข้อมูลได้ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563