ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Display # 
Title Created Date
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1-5 และผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 1-5 (รอบสุดท้าย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 09/10/2020
รายชื่อนักศึกษายื่นกู้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่ไม่มาสัมภาษณ์ ประเภทผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา 2563 08/10/2020
รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 1-5 และผู้กู้รายใหม่ชั้นปี 1-5 (รอบสุดท้าย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 25/09/2020
หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 14/09/2020
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 1 - 5 และผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 2 - 5 (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 10/09/2020
รายชื่อนักศึกษาภาคในเวลาราชการ ที่ผ่านการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 27/08/2020
รายชื่อนักศึกษาที่กรอกรหัสนักศึกษาผิด ประเภทผู้กู้รายเก่า ปี2-5 (รอบที่1) 24/08/2020
รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 1 และผู้กู้รายใหม่ชั้นปี 1 - 5 และผู้กู้รายเก่าชั้นปี 2 - 5 ( รอบ 2 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 17/08/2020
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 2 - 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 11/08/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 2 - 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 21/07/2020