ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Display # 
Title Created Date
ขยายเวลาส่งรายงานจิตอาสา ประเภท ผู้กู้รายเก่าปี 2-5 รอบสุดท้าย เพื่อใช้สำหรับประกอบการกู้ยืม ในปีการศึกษา 2564 05/07/2021
กำหนดส่งรายงานจิตอาสาสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าปี 2-5 รอบสุดท้าย (2) 23/06/2021
เปิดระบบรายงานชั่วโมงจิตอาสา Set e-learning ตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้กู้รายเก่าปี 2-5 01/06/2021
กรณีไม่พบหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ประเภท ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปีและผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 31/05/2021
การแจ้งข้อมูลผิดพลาดจากการรายงานสถานภาพของนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท ผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 2-5 ประจำปีการศึกษา 2564 31/05/2021
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า-รายใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 28/04/2021
ขยายเวลารายงานผลการเก็บชั่วโมงจิตอาสา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 26/04/2021
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 25/03/2021
กิจกรรมเก็บชั่วโมงจิตอาสา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 15/03/2021
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า และผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะผู้กู้ยืมภาคนอกเวลาเท่านั้น) 10/03/2021