ประชุมลงนามแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท : ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มาประชุมและส่งเอกสารในวันที่ 23 ก.ค. 2565

ประชุมลงนามแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท : ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5) สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มาประชุมและส่งเอกสารในวันที่ 23 ก.ค. 2565

 

    ตามกำหนดการกู้ ประเภทผู้กู้รายเก่า ขึ้นชั้นปีที่ 2-5 ที่ส่งรายงานจิตอาสาเรียบร้อยแล้ว และแนบใบแจ้งยอดชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1/2565 ลงในระบบ E-Service chandraloan ผ่านเรียบร้อย ให้นักศึกษาเข้าไปยืนยันการเบิกเงินใน Application กยศ.Connect ดังนี้


1) เลือกความประสงค์กู้ให้ครบถ้วน (เลือกช่องค่าเทอม และยืนยันยอดค่าเทอม, เลือกช่องค่าครองชีพ) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์(Print) แบบยืนยันการเบิกเงิน


2) เตรียมเอกสารประชุมลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินพร้อมเอกสารแนบ และเข้าประชุมลงนามแบบยืนยันการเบิกเงิน ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 17:00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรวม อาคาร 34 ชั้น 2 ห้อง (34-201)  เพื่อให้สามารถส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสถานศึกษาจะได้ดำเนินการในกระบวนการต่อไป

 

3) เอกสารที่ต้องเตรียม : >>> Click <<<