ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รอบขยายระยะเวลากู้) ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เข้าปีที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รอบขยายระยะเวลากู้) ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี

และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เข้าปีที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2565

 

  ตามที่ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี รายเก่าต่อเนื่อง เข้าปีที่ 1 ได้ยื่นคำขอกู้ผ่านระบบกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System) โดยกองทุนพิจารณาอนุมัติให้กู้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2565 รอบที่ 2  ทั้งนี้ ตามกำหนดการกู้รอบขยายระยะเวลากู้ กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา จากเดิมวันที่ 10 กันยายน 2565 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 34