Knowledge Management (KM)

Display # 
Title Created Date
โปรแกรม ZoomIt เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน 19/03/2020
ข้อปฏิบัติการ "ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ" 26/03/2019
ขั้นตอนการขอเบิก-จ่าย พัสดุสำนักงาน หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา 24/01/2019
การพิมพ์งานด้วยเสียงใน Google Docs 15/01/2019
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง 15/01/2019
อารมณ์กับโรคภายใน ส่งผลต่ออวัยวะภายในจากอารมณ์ทั้ง 7 ที่เกิดขึ้น 31/10/2018
จิตอาสา จิตสาธารณะ 31/10/2018
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอุบัติเหตุ 31/10/2018
บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี 27/09/2018
ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 23/08/2018