โปรแกรม ZoomIt เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน

โปรแกรม ZoomIt เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ซึ่งมีคุณสมบัติในการขีด-เขียนหน้าจอ ซูมหน้าจอ ตั้งเวลาพักเบรค จากหน้าจอของผู้สอนที่ Streaming ไปยังผู้เรียน...