ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center)

เวลาเปิด - ปิด :
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09:00 - 16:00 น.
(Update : 03/04/2567)

สถานที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารกิจการนักศึกษา ( อาคาร 32 ) 
โทรศัพท์ : 02-942-6800 ต่อ 1304 , 7018

การให้บริการ : สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เท่านั้น

ข้อปฏิบัติในการใช้ศูนย์ออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :
- ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิก ทุกครั้งก่อนใช้บริการ
- แต่งกายให้รัดกุมในชุดกีฬาที่เหมาะสมในการใช้บริการ
- สวมใส่รองเท้ากีฬาและถุงเท้าทุกครั้งที่ใช้บริการ
- ต้องศึกษาเกี่ยวกับการฝึกด้วยน้ำหนัก หรือโปรแกรมฝึกให้เข้าใจก่อนการใช้บริการ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ออกกำลังกาย
- ควรใช้เครื่องออกกำลังกายด้วยความระมัดระวัง
- ห้ามส่งเสียงรบกวนสมาธิและพูดจาหยอกล้อหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นขณะใช้บริการ
- ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานภายในศูนย์ออกกำลังกาย
- เมื่อเกิดปัญหาในการใช้เครื่องออกกำลังกาย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ออกกำลังกายทราบทันที ห้ามแก้ไขปัญหา ด้วยตัวเอง
- หากมีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการออกกำลังกาย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ เพื่อจะได้ให้คำแนะนำในการออก กำลังกาย หากฝ่าฝืน มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยง อาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฏหมายเข้ามาในศูนย์ออกกำลังกาย โดยเด็ดขาด
- กรณีผู้ใช้บริการประมาท เลินเล่อ ในการใช้อุปกรณ์ก่อให้เกิดการชำรุดเสียหาย ต้องชดใช้ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

 

สิ่งอำนวยความสะดวก :