แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รอคืนเงินนักศึกษา

แจ้งนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รอคืนเงินนักศึกษา

 

  ตามที่ได้รับประสานงานจากกองคลัง แจ้งให้ติดตามนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาไม่ได้มาติดต่อขอคืนเงินค่าเทอมการศึกษาในส่วนที่สำรองจ่าย เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและไม่ให้มีรายการเจ้าหนี้นักศึกษาค้างนาน จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบ กรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป และติดต่อขอรับเงินคืน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 หากนักศึกษาไม่มาติดต่อขอรับเงินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการชำระหนี้คืนในส่วนของนักศึกษา ให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ต่อไป

 

รายชื่อนักศึกษา :

 

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป : >>> Click <<<