ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เนื้อหา :  ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย : https://bit.ly/2Ox9xyr

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง : https://forms.gle/ZghGa2C3Wp1dziFR8