รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

          มหาวิทยาลัย ได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียน จากธนาคารกรุงไทย จำนวน 6 รอบ ดังนี้

1. รายงานการโอนเงิน รอบที่ 1 IB    : >>> Click <<<
2. รายงานการโอนเงิน รอบที่ 2 KTB : >>> Click <<<
3. รายงานการโอนเงิน รอบที่ 3 IB    : >>> Click <<<
4. รายงานการโอนเงิน รอบที่ 4 IB    : >>> Click <<<
5. รายงานการโอนเงิน รอบที่ 5 KTB : >>> Click <<<
6. รายงานการโอนเงิน รอบที่ 6 KTB : >>> Click <<<

 

 

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในแต่ละรอบ ปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้กู้รายเก่า และรายใหม่ ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ขอให้นักศึกษานำสำเนาใบเสร็จที่จ่ายค่าเล่าเรียน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) และมาเขียนคำร้องทั่วไป เพื่อขอค่าเล่าเรียนคืน ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา


2. กรณี ผู้กู้ที่มีรายชื่อ ยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจะตัดจ่ายชำระค่าเล่าเรียน ในภาคเรียน ดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้กู้ต่อไป


3. สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีชื่อในประกาศ 6 รอบนี้ ขอให้ผู้กู้รอประกาศแจ้งรายงานการโอนเงินรอบต่อไป