เอกสารโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2564

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup

Word File | PDF File

 

แบบฟอร์มรายละเอียดผลงานกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup (Project Proposal)

Word File PDF File

 

แผนการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ CRU Innovation Club Supported by GSB ประจำปี 2564

Word File PDF File