การแจ้งข้อมูลผิดพลาดจากการรายงานสถานภาพของนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท ผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 2-5 ประจำปีการศึกษา 2564

การแจ้งข้อมูลผิดพลาดจากการรายงานสถานภาพของนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประเภท ผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 2-5 ประจำปีการศึกษา 2564

 

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รายงานสถานภาพของนักศึกษา ผู้กู้รายเก่า ชั้นปี 2-5

ที่รายงานข้อมูลจิตอาสาครบถ้วนแล้ว ปรากฏว่ามีระบบแจ้งเตือนจากทั้ง E-mail และแอพกยศ.connect ว่าสถานศึกษาได้รายงานสถานภาพนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีนักศึกษาหลายคนตรวจสอบการแจ้งเตือน ดังกล่าว แล้วพบว่า หลักสูตร สาขาวิชาและจำนวนปี

ของหลักสูตร ไม่ตรงกับข้อมูลจริงของนักศึกษา นั้น

 

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่พบปัญหา ดังกล่าว แจ้งข้อมูลผ่าน Google Form เพื่อจะรวบรวมแจ้ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ดำเนินการแก้ไขต่อไป

 

Link : https://forms.gle/smv8DSKy5M2aUyU49