กรณีไม่พบหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ประเภท ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปีและผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564

กรณีไม่พบหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน

ประเภท ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปีและผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชา 

ประจำปีการศึกษา 2564

 

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แจ้งกำหนดการกู้ปีการศึกษา 2564

และให้ผู้ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภท ผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปีและผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชา ยื่นกู้ผ่านระบบ DSL หรือ Application กยศ.connect พบว่ามีนักศึกษาไม่สามารถเลือกหลักสูตร สาขาวิชา จำนวนหลักสูตร ที่ตนเองเรียนได้ นั้น 

 

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่พบปัญหา ดังกล่าว แจ้งข้อมูลผ่าน Google Form เพื่อจะรวบรวมแจ้ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ดำเนินการแก้ไขต่อไป

 

Link : https://forms.gle/CQhKXEw4wAhXaSU96