เปิดระบบรายงานชั่วโมงจิตอาสา Set e-learning ตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้กู้รายเก่าปี 2-5

เปิดระบบรายงานชั่วโมงจิตอาสา Set e-learning ตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้กู้รายเก่าปี 2-5

 

สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายเก่าปี 2-5 ที่ประสงค์รายงานวุฒิบัตร Set e-learningขอให้รายงานให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และเมื่อสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะเพิ่มชั่วโมงจิตอาสาลงในระบบจิตอาสาของนักศึกษาต่อไป

 

Link : https://forms.gle/FWFhrTXE1NAHFyhEA