แจ้งนักศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี/รายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/ย้ายคณะสาขาวิชา (ผู้ที่ต้องทำสัญญากู้ยืมกับมหาวิทยาลัย)

แจ้งนักศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี/รายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/ย้ายคณะสาขาวิชา
(ผู้ที่ต้องทำสัญญากู้ยืมกับมหาวิทยาลัย)

 

   ตามที่นักศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี/รายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/ย้ายคณะสาขาวิชา (ผู้ที่ต้องทำสัญญากู้ยืมกับมหาวิทยาลัย) ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน เรียบร้อยแล้ว และจำเป็นต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์สำหรับการโอนเงินค่าครองชีพ โดยใช้แบบฟอร์ม กยศ.104 เพื่อนำไปขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลาม โดยไม่ต้องนำเงินเข้าฝาก (ฝากบัญชีเป็น 0 บาท ) นั้น

   บัดนี้ จึงขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ ขอรับแบบฟอร์ม กยศ.104 ที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ลงนามด้วยลายมือชื่อและมีตราประทับเรียบร้อยแล้ว โดยให้แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารเพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้จัดส่งจดหมายไปให้นักศึกษานำไปเปิดบัญชีต่อไป


Link : https://forms.gle/VqnA11Uir42u4dq48