ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3536 23 ก.ค. 2564 F33000064560044 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนการสอน - 76,800.00 - รอการตรวจสอบ
3535 23 ก.ค. 2564 F33000064570014 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,200.00 - - รอการตรวจสอบ
3540 23 ก.ค. 2564 D61000064180016 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างซ่อมบำรุงปรับปรุงโรงอาหาร - 139,050.00 - รอการตรวจสอบ
3539 23 ก.ค. 2564 F61000064530048 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.มารยาท คชจ.เดินทางไปราชการ - 2,150.00 - รอการตรวจสอบ
3538 23 ก.ค. 2564 F61000064550020 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 341.33 - รอการตรวจสอบ
3537 23 ก.ค. 2564 F61000064560044 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 57,600.00 - รอการตรวจสอบ
3541 23 ก.ค. 2564 d61000064120018 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างเทคอนกรีต - 11,700.00 - รอการตรวจสอบ
3542 23 ก.ค. 2564 D61000064130017 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต - 16,050.00 - รอการตรวจสอบ
3543 23 ก.ค. 2564 F61000064570011 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจ้างชั่วคราว - 35,140.05 - รอการตรวจสอบ
3534 23 ก.ค. 2564 F74000064510010 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างชั่วคราว - - 62,612.00 ผ่านการตรวจสอบ
3533 23 ก.ค. 2564 F74000064570021 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าประกันสังคม - - 750.00 ผ่านการตรวจสอบ
3532 23 ก.ค. 2564 F74000064570022 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้จัดการ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
3531 23 ก.ค. 2564 F11070064820150 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 24,650.00 - รอการตรวจสอบ
3530 23 ก.ค. 2564 F11070064820151 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 5,225.00 - รอการตรวจสอบ
3529 23 ก.ค. 2564 F11070064820152 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 23,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3528 23 ก.ค. 2564 F11070064820153 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3527 23 ก.ค. 2564 D33000064110168 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 9,200.00 - - รอการตรวจสอบ
3526 23 ก.ค. 2564 D16000064120012 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าจ้างทำคลิปวิดีโอประมลภาพกิจกรรม - - 39,000.00 รอการตรวจสอบ
3524 23 ก.ค. 2564 F16000064570175 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าทุนวิจัยผศ.อนุวัฒน์. - 14,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3523 23 ก.ค. 2564 F16000064570174 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าทุนวิจัยผศ.ดร.ชลธิชา - 24,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3522 23 ก.ค. 2564 F16000064570176 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าทุนวิจัยน.ส.พัชราภรณ์ - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3521 23 ก.ค. 2564 F16000064570178 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าทุนวิจัยน.ส.พัชชา - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3520 23 ก.ค. 2564 F16000064570177 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าทุนวิจัยน.ส.มัลลิกา - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3519 23 ก.ค. 2564 F16000064570179 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าทุนวิจัยนายเฉลิมชัย - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3518 23 ก.ค. 2564 F16000064570180 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ค่าทุนวิจัยน.ส.ชลธิชา - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1008 23 ก.ค. 2564 d11000064170033 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงห้องเรียนอเนกประสงค์ 8,843,400.00 - - รอการตรวจสอบ
ส่ง1007 23 ก.ค. 2564 D11000064170032 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างปรับปรุงห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ 5,688,000.00 - - รอการตรวจสอบ
ส่ง1006 23 ก.ค. 2564 D11000064170031 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจ้างงานปรัปรุงห้องประชุมจันทร์จรัส 6,900,000.00 - - รอการตรวจสอบ
ส่ง1005 23 ก.ค. 2564 D11000064110260 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.กุลพัชร ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 497.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง1004 23 ก.ค. 2564 D11000064110259 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.กุลพัชร ค่าซื้อธงสัญลักษณ์ - 856.00 - ผ่านการตรวจสอบ