ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2572 11 เม.ย. 2564 D32000064110118 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,787.00 - รอการตรวจสอบ
2571 11 เม.ย. 2564 D32000064110125 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 191.53 - รอการตรวจสอบ
2570 11 เม.ย. 2564 D32000064110130 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,783.18 - รอการตรวจสอบ
2569 11 เม.ย. 2564 D32000064110128 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,125.30 - รอการตรวจสอบ
2568 11 เม.ย. 2564 D325000064110120 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ศรินทร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,679.39 - รอการตรวจสอบ
2567 11 เม.ย. 2564 D32000064110092 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.นภัสสร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,106.83 - รอการตรวจสอบ
2566 11 เม.ย. 2564 D32000064110156 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.นภัสสร ค่าจัดซื้อวัสดุ 17,550.00 - - รอการตรวจสอบ
2565 11 เม.ย. 2564 F32000064820014 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ชลธิชา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 9,990.00 - รอการตรวจสอบ
2564 11 เม.ย. 2564 F32000064820015 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ธันย์รดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 3,400.00 - รอการตรวจสอบ
2563 11 เม.ย. 2564 F34000064820022 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.วาสนา ค่าตอบแทนวิทยากร 270,000.00 - - รอการตรวจสอบ
2562 11 เม.ย. 2564 F34000064820021 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แพรตะวัน ค่าตอบแทนวิทยากร 84,000.00 - - รอการตรวจสอบ
2561 11 เม.ย. 2564 D31000064120027 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำคู่มือ - - 2,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
2560 11 เม.ย. 2564 F34000064820018 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แพนตะวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 53,000.00 - - รอการตรวจสอบ
2559 11 เม.ย. 2564 F34000064520021 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,540.00 - รอการตรวจสอบ
2558 11 เม.ย. 2564 F34000064820023 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.อรรถวุฒิ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - รอการตรวจสอบ
2557 11 เม.ย. 2564 F34000064820015 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,800.00 - - รอการตรวจสอบ
2556 11 เม.ย. 2564 F340000064820019 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.วาสนส ค่าลงทะเบียนในการอบรม 378,000.00 - - รอการตรวจสอบ
2555 11 เม.ย. 2564 F34000064820020 คณะเกษตรและชีวภาพ นายกานต์ ค่าลงทะเบียนสอบ 100,800.00 - - รอการตรวจสอบ
2554 11 เม.ย. 2564 D51000064130006 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 9,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2553 11 เม.ย. 2564 F74000064570016 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้จัดการ - - 12,000.00 รอการตรวจสอบ
2552 11 เม.ย. 2564 F74000064570015 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ึค่าประกันสังคม - - 1,500.00 รอการตรวจสอบ
2551 11 เม.ย. 2564 F74000064510007 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - - 62,612.00 รอการตรวจสอบ
2550 11 เม.ย. 2564 F14000064820019 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 450.00 - รอการตรวจสอบ
2549 11 เม.ย. 2564 D14000064120014 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าพวงมาลัย - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2548 11 เม.ย. 2564 D14000064120013 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าจ้างจัดโต๊ะหมู่บูชา - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2547 11 เม.ย. 2564 D14000064120011 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2546 11 เม.ย. 2564 D14000064120010 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล - 1,020.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0733 11 เม.ย. 2564 F00000064550117 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าไปรษณีย์ - 21,477.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2544 11 เม.ย. 2564 D31000064110114 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 7,490.00 - - รอการตรวจสอบ
2543 11 เม.ย. 2564 F11050064880001 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตซอล - 20,000.00 - รอการตรวจสอบ