[RERUN] ประชุมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2567

 

ประชุมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ปีการศึกษา 2567

 

    ตามกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ปีการศึกษา 2567 ประเภท ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา รายเก่าย้ายคณะ สาขาวิชา ผ่านการประชุมออนไลน์ ดังนี้

 

 หัวข้อ :

- คุณสมบัติผู้กู้

- เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นกู้และการกรอกข้อมูลก่อนยื่นกู้

- ความประสงค์กู้ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ

- ถาม-ตอบ

 

ผู้เข้าประชุม : 

- รายใหม่ ทุกชั้นปี

- รายเก่าเปลี่ยนย้ายสถานศึกษา

- รายเก่าย้ายคณะหรือสาขาวิชา

 

 [RERUN]
  

 

เอกสารประกอบการประชุม

>>> Click <<<

 

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา รายเก่าย้ายคณะ สาขาวิชา

>>> Click <<<

 

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

>>> Click <<<

 

ลงทะเบียนตรวจสอบเอกสาร

>>> Click <<<

 

Line Openchat

>>> Click <<<