รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

          มหาวิทยาลัย ได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียน จากธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามฯ จำนวน 4 รอบ ดังนี้

          รอบที่ 1 :  >>>> Click <<<

          รอบที่ 2 :  >>>> Click <<<

          รอบที่ 3 :  >>>> Click <<<

          รอบที่ 4 :  >>>> Click <<<

 

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในแต่ละรอบ ปฏิบัติ ดังนี้

1.ผู้กู้รายเก่า และรายใหม่ ชั้นปี 1 (รหัสนักศึกษา 62) ที่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1

    ปีการศึกษา 2562 ไปแล้ว ไม่ต้องเขียนคำร้องขอค่าเล่าเรียนคืน กองคลังจะทำการตัดจ่ายเงิน

    และโอนเงินค่าเล่าเรียน ไปยังบัญชี กยศ. ของผู้กู้ ตามรอบรายงานการโอนเงิน

 

2.ผู้กู้รายเก่า และรายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ที่ได้ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

    ไปแล้ว ขอให้นักศึกษานำสำเนาใบเสร็จที่จ่ายค่าเทอม จำนวน 1 ฉบับ มาเขียนคำร้อง  

    ทั่วไปเพื่อขอค่าเทอมคืน ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร32)  

    กรณี ผู้กู้ยังไม่ได้ชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัย จะตัดจ่ายชำระ  

    ค่าเล่าเรียน ในภาคเรียน ดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้กู้ต่อไป

 

3.สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีชื่อในประกาศ แจ้งรายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 1/2562 ขอให้ผู้กู้รอประกาศแจ้งรายงานการโอนเงินรอบต่อไป