รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบสุดท้าย

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบสุดท้าย


ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้แจ้งให้นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมฯ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ยืนยันการกู้ยืมและบันทึกค่าเล่าเรียน ผ่านระบบ e-studentloan นั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับชั้นปีที่ 1- 5 รอบสุดท้าย และแจ้งรายละเอียดให้ดำเนินการ ตามลำดับ ดังนี้

 

1.นักศึกษาที่กรอกข้อมูล ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร/ชั้นปี/รหัสนักศึกษา ไม่ถูกต้อง ให้ไปดำเนินการ แก้ไขในระบบ e-studentloan ให้ถูกต้อง (ตรวจสอบจากรายชื่อ ข้อที่ 3) มิฉะนั้นจะไม่สามารถกู้ยืมเงินได้

 

2.นักศึกษาที่เลือกกู้ค่าเล่าเรียน นักศึกษาไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมาประชุมลงนามค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกำหนดเวลา

 

3.ประชุมลงนามวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 32)

 

4.รายชื่อ ประเภทผู้กู้ ชั้นปีที่ 1-5

4.1 ประเภทรายเก่า กลุ่มที่ 1 กยศ. >>> Click <<<

4.2 ประเภทรายใหม่ กลุ่มที่ 1 กยศ. >>> Click <<<

4.3 ประเภทรายเก่า กลุ่มที่ 2 (กรอ.เดิม) >>> Click <<<

4.4 ประเภทรายใหม่ กลุ่มที่ 2 (กรอ.เดิม) >>> Click <<<

 

5. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ มาประชุมลงนาม ตามวัน เวลา ที่ประกาศแจ้งในกำหนดการภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2562

เอกสารที่ต้องนำมาในวันประชุมลงนาม

5.1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

5.2 กรณีเปลี่ยน ชื่อ สกุล ให้นำสำเนาการเปลี่ยนชื่อ สกุล จำนวน 2 ฉบับ

 

6.นักศึกษาที่ยังไม่ได้มาประชุมลงนามในรอบอื่นๆ ขอให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จในวัน เวลา ดังกล่าว