รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

1. มหาวิทยาลัย ได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียน จากธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามฯ จำนวน 5 รอบ ดังนี้

          รอบที่ 1 ธนาคารอิสลาม >>> Click <<<

          รอบที่ 2 ธนาคารอิสลาม >>> Click <<<

          รอบที่ 3 ธนาคารกรุงไทย >>> Click <<<

          รอบที่ 4 กรอ. ธนาคารกรุงไทย >>> Click <<<

          รอบที่ 5 ธนาคารอิสลาม >>> Click <<<

          รอบที่ 6 ธนาคารกรุงไทย >>> Click <<<

 


 2.นักศึกษาที่มีรายชื่อในแต่ละรอบ ปฏิบัติ ดังนี้

   1) ผู้กู้รายเก่า และรายใหม่ ทุกชั้นปี ที่ยังไม่ได้ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย จะตัดจ่ายชำระค่าเล่าเรียน ในภาคเรียน ดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้กู้ ตามรอบรายงานการโอนเงิน (กรณี นักศึกษาเลือกกู้ค่าเล่าเรียน)

   2) ผู้กู้รายเก่า และรายใหม่ ทุกชั้นปี ที่ได้ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ไปแล้ว  ขอให้นักศึกษานำสำเนาใบเสร็จที่จ่ายค่าเทอม จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) มาเขียนคำร้องทั่วไป เพื่อขอค่าเทอมคืน ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา 

   3) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีชื่อในประกาศ แจ้งรายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 1/2562 ขอให้ผู้กู้รอประกาศแจ้งรายงานการโอนเงินรอบต่อไป