การประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

 

การประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

 

    ตามกำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) กำหนดจัดประชุมออนไลน์แก่นักศึกษา ประเภทผู้กู้ รายใหม่ ทุกชั้นปี และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตรหรือสาขาวิชา ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมจากเดิมเปลี่ยนแปลงเป็น วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ ดังนี้

 

 หัวข้อ :

- ชี้แจงการโอนเงิน
- การคืนเงิน
- การทำจิตอาสา

 

ผู้เข้าประชุม : 

- รายใหม่ ทุกชั้นปี

- รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา

- รายเก่าเปลี่ยนย้ายสถานศึกษา

- รายเก่าย้ายคณะหรือสาขาวิชา

 

วันเวลาเข้าร่วมประชุม

ช่องทาง

การเข้าร่วมประชุม

( RERUN )

 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

เวลา 11.00 น.

 

เอกสารประกอบการประชุม

-

( Click Logo )