การประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

การประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

 

    ตามที่นักศึกษาได้ดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 นั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอนัดประชุมนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านการประชุมออนไลน์ ดังนี้

 

ประเภทผู้กู้ วันเวลาเข้าร่วมประชุม

ช่องทาง

การเข้าร่วมประชุม

(RERUN)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5

 

หัวข้อการประชุม

- การกู้ค่าเทอมและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 3/2564
- การทำจิตอาสา 36 ชม./ปีการศึกษา
- การจัดส่งเอกสาร
- การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

 

เอกสารประกอบการประชุม

>>> Click <<<

 

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

เวลา 13:30 น.

 

 

( อยู่ระหว่าง Update )