Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 3 เม.ย. 2567 6511518000 นางสาวพิมลรัตน์   ทุมวัน อยู่ระหว่างดำเนินการ - 3 เม.ย. 2567
2 28 มี.ค. 2567 6411305318 นายชตฤณ   สุวรรณรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 2 เม.ย. 2567
3 18 มี.ค. 2567 6611508653 นายธนภัทร   เพ็ชร์น้อย ตัวแทนบริษัทประกันรับเอกสาร / เอกสารอยู่ที่บริษัทประกัน - - 2 เม.ย. 2567
4 18 มี.ค. 2567 6311501669 นายจักรินทร์   ซ้อนจันทร์ ตัวแทนบริษัทประกันรับเอกสาร / เอกสารอยู่ที่บริษัทประกัน - - 2 เม.ย. 2567
5 14 มี.ค. 2567 6511518711 นายอาทินันท์   ปัญญะธารา ตัวแทนบริษัทประกันรับเอกสาร / เอกสารอยู่ที่บริษัทประกัน - - 2 เม.ย. 2567
6 11 มี.ค. 2567 6411305318 นายชตฤณ   สุวรรณรัตน์ ตัวแทนบริษัทประกันรับเอกสาร / เอกสารอยู่ที่บริษัทประกัน - - 2 เม.ย. 2567
7 4 มี.ค. 2567 6611500320 นางสาวนันทกา   ศรีพรหม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 เม.ย. 2567 โอนเข้าบัญชี 4 เม.ย. 2567
8 20 ก.พ. 2567 6511332345 นายอนันต์ชัย   วิชัยยอง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 เม.ย. 2567 โอนเข้าบัญชี 4 เม.ย. 2567
9 19 ก.พ. 2567 6411309419 นางสาวนภสรณ์   บัวเกตุ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 เม.ย. 2567 โอนเข้าบัญชี 4 เม.ย. 2567
10 19 ก.พ. 2567 6411202697 นางสาวชนิตา   ศรีสุทโธ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 เม.ย. 2567 โอนเข้าบัญชี 4 เม.ย. 2567
11 19 ก.พ. 2567 6411200378 นายนันธวุฒิ   ดิเรกศรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 เม.ย. 2567 โอนเข้าบัญชี 4 เม.ย. 2567
12 8 ก.พ. 2567 6611409159 นายพงษ์เพชร   เกตชมภู ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 มี.ค. 2567 โอนเข้าบัญชี 14 มี.ค. 2567
13 2 ก.พ. 2567 6611203372 นายณรงฤทธิ์   หงษ์ทอง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 มี.ค. 2567 โอนเข้าบัญชี 14 มี.ค. 2567
14 1 ก.พ. 2567 6511523364 นางสาวนพวรรณ   ศรีนวลมาก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 มี.ค. 2567 โอนเข้าบัญชี 14 มี.ค. 2567
15 30 ม.ค. 2567 6411401968 นายชาคริต   เทียนธูป ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 มี.ค. 2567 โอนเข้าบัญชี 14 มี.ค. 2567
16 22 ม.ค. 2567 6611504520 นายวรัท   หนูประดิษฐ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 มี.ค. 2567 โอนเข้าบัญชี 1 มี.ค. 2567
17 17 ม.ค. 2567 6611307940 นายภริวัชร์   สุวรรณวิบูรณ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 มี.ค. 2567 โอนเข้าบัญชี 1 มี.ค. 2567
18 15 ม.ค. 2567 6411408468 นางสาวอาภัสรา   ศรีหาจันทร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 มี.ค. 2567 โอนเข้าบัญชี 1 มี.ค. 2567
19 15 ม.ค. 2567 6611202638 นายสุวพัชร์   โลห์ชนะจิต ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 มี.ค. 2567 โอนเข้าบัญชี 1 มี.ค. 2567
20 12 ม.ค. 2567 6511419753 นายคณิศร   ไทยเจริญ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 มี.ค. 2567 โอนเข้าบัญชี 1 มี.ค. 2567
21 9 ม.ค. 2567 6611304228 นางสาวสิรินธ์นุช   เจริญพันธ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 มี.ค. 2567 โอนเข้าบัญชี 1 มี.ค. 2567
22 5 ม.ค. 2567 6411408468 นางสาวอาภัสรา   ศรีหาจันทร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 ก.พ. 2567 โอนเข้าบัญชี 9 ก.พ. 2567
23 12 ธ.ค. 2566 6511518661 นายวรวรรธ   หวังสมนึก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 ก.พ. 2567 โอนเข้าบัญชี 9 ก.พ. 2567
24 8 ธ.ค. 2566 6611503704 นายธีรเดช   อ้นมี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 ก.พ. 2567 โอนเข้าบัญชี 9 ก.พ. 2567
25 4 ธ.ค. 2566 6411202366 นางสาวชรินรัตน์   ธรรมมา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 ก.พ. 2567 โอนเข้าบัญชี 9 ก.พ. 2567
26 4 ธ.ค. 2566 6611204022 นายธนภัทร   พรมวงษ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 ก.พ. 2567 โอนเข้าบัญชี 9 ก.พ. 2567
27 17 พ.ย. 2566 6311400961 นางสาวกชกร   ธานีรัตน์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 ก.พ. 2567 โอนเข้าบัญชี 9 ก.พ. 2567
28 16 พ.ย. 2566 6511523455 นายรพีพงศ์   เจริญอมรโรจน์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 ก.พ. 2567 โอนเข้าบัญชี 9 ก.พ. 2567
29 14 พ.ย. 2566 6511200468 นางสาวธิดารัตน์   ชัยกุล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 ก.พ. 2567 โอนเข้าบัญชี 9 ก.พ. 2567
30 1 พ.ย. 2566 6511402965 นางสาวปัทมวรรณ   สุวรรณยุทธ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 ม.ค. 2567 โอนเข้าบัญชี 2 ม.ค. 2567