Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 7 ก.ค. 2565 6311200700 นายทศพล   เพ็งเพ็ชร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 19 ก.ค. 2565
2 5 ก.ค. 2565 6411200576 นายชานน   ทองมณี อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 19 ก.ค. 2565
3 4 ก.ค. 2565 6111500019 นางสาวอรณี   วงศ์ใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 19 ก.ค. 2565
4 4 ก.ค. 2565 6311300823 นางสาวณัฐณิชา   ปะนะรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 19 ก.ค. 2565
5 4 ก.ค. 2565 6211700072 นางสาววนัสญาพร   สอนหลง อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 19 ก.ค. 2565
6 17 มิ.ย. 2565 6411505412 นายไตรภาค   หลวงพล อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 20 มิ.ย. 2565
7 27 พ.ค. 2565 6311372145 นายดนัยศิษฎ์   แสงโพธิ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 ก.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 19 ก.ค. 2565
8 12 พ.ค. 2565 6111202252 นางสาวนรีกานต์   จันทร์แจ่มศรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7 ก.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 19 ก.ค. 2565
9 29 เม.ย. 2565 6211503146 นางสาวอาทิตยา   เขียวแมว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 มิ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 14 มิ.ย. 2565
10 4 เม.ย. 2565 6211502718 นางสาวอัญกาญจน์   สง่าผาสุข ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 มิ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 14 มิ.ย. 2565
11 31 มี.ค. 2565 6411303271 นางสาวดารารัตน์   เสละคร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 มิ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 14 มิ.ย. 2565
12 30 มี.ค. 2565 6111500036 นายปาลีรัฐ   เรืองศรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 มิ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 14 มิ.ย. 2565
13 25 มี.ค. 2565 6111201965 นายชัยวัชร   รายาสาตร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 มิ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 14 มิ.ย. 2565
14 17 มี.ค. 2565 6211401291 นางสาวฐิติยา   เตียวสกุล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 เม.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 27 เม.ย. 2565
15 8 มี.ค. 2565 6211505646 นางสาวจิตตรา   เติมประชุม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 เม.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 27 เม.ย. 2565
16 2 มี.ค. 2565 6111505845 นายวุฒิชัย   ไหลลิน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 19 เม.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 27 เม.ย. 2565
17 24 ก.พ. 2565 6111201411 นายวงศ์กร   เหล่าชะรา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 23 มี.ค. 2565
18 21 ก.พ. 2565 6411200576 นายชานน   ทองมณี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 18 เม.ย. 2565
19 7 ก.พ. 2565 6111400294 นางสาวสุรีย์พร   ศรีบุตรดี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 23 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 23 มี.ค. 2565
20 17 ม.ค. 2565 6311501602 นางสาวทัศนีย์   ประหยัดยอด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 21 มี.ค. 2565
21 12 ม.ค. 2565 6211403479 นายบัลลังก์   สินพิทักษ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 21 มี.ค. 2565
22 28 ธ.ค. 2564 6411407395 นายพิชิต   เชื้อคำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 14 มี.ค. 2565
23 21 ธ.ค. 2564 6111500119 นายณัฐกร   เหล่าแก้วก่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 21 มี.ค. 2565
24 17 ธ.ค. 2564 6111201700 นางสาวกนกวรรณ   ศรีสมัย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 15 มิ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 16 มิ.ย. 2565
25 17 ธ.ค. 2564 6111402852 นายภูมิ   พวงมณี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 24 ก.พ. 2565 โอนเข้าบัญชี 24 ก.พ. 2565
26 15 ธ.ค. 2564 6111401409 นายวชิรวิทย์   กิตติทรัพย์อรุณ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 23 ก.พ. 2565 โอนเข้าบัญชี 24 ก.พ. 2565
27 18 พ.ย. 2564 6311372533 นางสาวชลชิชา   โชคเจริญ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ก.พ. 2565 โอนเข้าบัญชี 21 ก.พ. 2565
28 16 พ.ย. 2564 6211403057 นางสาวชนันทิตา   สิงห์คนอง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 9 ธ.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 2 ก.พ. 2565
29 10 พ.ย. 2564 6111404163 นายภัสกร   ศรีละพันธ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 9 ธ.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 2 ก.พ. 2565
30 26 ต.ค. 2564 6111400286 นางสาวกิตติภรณ์   สังขโชติ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 เม.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 18 เม.ย. 2565