Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 28 พ.ย. 2565 6421313502 นางสาวกัญจ์หทัย   สิริกุลธนาพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
2 25 พ.ย. 2565 6511334325 นางสาวน้ำทิพย์   ลีทหาร อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
3 23 พ.ย. 2565 6411504050 นายกรวิทย์   ไพรจิตร อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
4 23 พ.ย. 2565 6211200040 นางสาวสุพัตรา   ชำนาญจุ้ย อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
5 21 พ.ย. 2565 6127300108 นายอภินันท์   แจ่มรัศมี อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
6 21 พ.ย. 2565 6311200718 นายสวัตติ์   แก้วมงคล อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
7 21 พ.ย. 2565 6311372822 นายศรีชัช   วงษ์สุวรรณ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
8 10 พ.ย. 2565 6511302421 นางสาวอรัชพร   เพ็งสุทธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
9 8 พ.ย. 2565 6411300897 นายวชิรวิทย์   แก้วเกษศรี อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
10 8 พ.ย. 2565 6311372822 นายศรีชัช   วงษ์สุวรรณ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
11 7 พ.ย. 2565 6411203034 นายชลธี   จิ้วบุญสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
12 2 พ.ย. 2565 6127300108 นายอภินันท์   แจ่มรัศมี อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
13 1 พ.ย. 2565 6211201584 นายเจตนัน   จันทนา อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
14 31 ต.ค. 2565 6411700427 นางสาวพัชญา   ฉัตรจุฑามณี อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 30 พ.ย. 2565
15 19 ต.ค. 2565 6111201205 นายธีธัช   สำเร อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 20 ต.ค. 2565
16 5 ต.ค. 2565 6211502007 นายชุณหเกียรติ   ทองกระจ่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 20 ต.ค. 2565
17 5 ต.ค. 2565 6211504292 นางสาวสุพรรษา   นิ่มนวล อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 20 ต.ค. 2565
18 27 ก.ย. 2565 6411301994 นายชาลิตา   อุตสาห์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 28 ก.ย. 2565
19 16 ก.ย. 2565 6211504789 นายพูลพิพัฒน์   ผงผานอก อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 28 ก.ย. 2565
20 5 ก.ย. 2565 6311412081 นางสาวเมษา   บรรเทาพิษ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 28 ก.ย. 2565
21 5 ก.ย. 2565 6511416296 นางสาวสุธิชา   วัยระตา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 19 ต.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 20 ต.ค. 2565
22 1 ก.ย. 2565 6211400178 นางสาวสุรีรัตน์   นามคำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 พ.ย. 2565 รับเงินสด 30 พ.ย. 2565
23 30 ส.ค. 2565 6411201665 นายธำรงค์   วงศ์คำชาว อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 28 ก.ย. 2565
24 18 ส.ค. 2565 6311202334 นางสาวนพมาศ   เพชรคาด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 ต.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 20 ต.ค. 2565
25 16 ส.ค. 2565 6411505412 นายไตรภาค   หลวงพล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ก.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 28 ก.ย. 2565
26 11 ส.ค. 2565 6511204254 นายจักรพงศ์   ซุ่นฮั้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 ต.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 30 พ.ย. 2565
27 5 ส.ค. 2565 6511405302 นางสาวศรุตยา   หอมจันทร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 19 ต.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 20 ต.ค. 2565
28 5 ส.ค. 2565 6211400939 นายวิชยุตม์   บุญติด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 28 พ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 30 พ.ย. 2565
29 5 ส.ค. 2565 6211406746 นายพิชยุชญ์   พัดนวล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 28 พ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 30 พ.ย. 2565
30 4 ส.ค. 2565 6511501428 นายชัชวาลย์   บรรลังก์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 19 ต.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 20 ต.ค. 2565