Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 9 มี.ค. 2563 6011409388 นางสาวอุไรทิพย์   ตรวจนอก อยู่ระหว่างดำเนินการ - 9 มี.ค. 2563
2 9 มี.ค. 2563 5811306488 นายถิรสิทธิ์   ฤทธิเกิด อยู่ระหว่างดำเนินการ - 9 มี.ค. 2563
3 5 มี.ค. 2563 6111307267 นายนรา   ศิริรัตน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 9 มี.ค. 2563
4 5 มี.ค. 2563 6111401664 นางสาวอารียา   เจริญอาจ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 มี.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 9 มี.ค. 2563
5 3 มี.ค. 2563 6211500514 นางสาวปวัณรัตน์   เพชรบุรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 9 มี.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 9 มี.ค. 2563
6 28 ก.พ. 2563 6011202030 นายอภิรักษ์   สุดใจ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 9 มี.ค. 2563
7 28 ก.พ. 2563 6111405228 นายอนัส   หมัดนุรักษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 9 มี.ค. 2563
8 24 ก.พ. 2563 6211404808 นายณัฐวุฒิ   เจนแพทย์วัฒนกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ - 24 ก.พ. 2563
9 21 ก.พ. 2563 6111402274 นางสาวณัฐณิชา   กุศลเสริม อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 24 ก.พ. 2563
10 17 ก.พ. 2563 6111405228 นายอนัส   หมัดนุรักษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - 17 ก.พ. 2563
11 17 ก.พ. 2563 6111400690 นายธนิสร   รัตนจันทร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 มี.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 9 มี.ค. 2563
12 4 ก.พ. 2563 5611201119 นายอติศักดิ์   สาโรวาส อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 14 ก.พ. 2563
13 3 ก.พ. 2563 6111405228 นายอนัส   หมัดนุรักษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 14 ก.พ. 2563
14 31 ม.ค. 2563 5911401031 นายมงคลชัย   ประวิเศษ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 14 ก.พ. 2563
15 24 ม.ค. 2563 6211200511 นางสาวกัณฐิกา   ฤกษ์ขนิษฐา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 14 ก.พ. 2563
16 21 ม.ค. 2563 6011400212 นางสาวนภสินธุ์   จันทิลา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 9 มี.ค. 2563
17 20 ม.ค. 2563 6211404733 นายวัชรพงศ์   พัวเนี้ยว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ม.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 13 ก.พ. 2563
18 14 ม.ค. 2563 6211400632 นางสาวกัลยารัตน์   หนูสม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 9 มี.ค. 2563
19 7 ม.ค. 2563 6111200967 นางสาวสมฤทัย   มะโรงชัย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 14 ก.พ. 2563
20 6 ม.ค. 2563 6211402240 นายธนกฤต   โตลักษณ์ล้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 15 ม.ค. 2563
21 26 ธ.ค. 2562 5911405933 นายพชร   แจ่มรุจี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ม.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 13 ก.พ. 2563
22 25 ธ.ค. 2562 6211200503 นางสาวสกุณี   ตะกุลสา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 12 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 14 ก.พ. 2563
23 6 ธ.ค. 2562 6011307318 นางสาวกมลชนก   บุญปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ - - 27 ธ.ค. 2562
24 2 ธ.ค. 2562 6111504376 นายสุธิชัย   อันทราศรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
25 2 ธ.ค. 2562 6011200141 นางสาวภาวรินทร์   ชูคง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ม.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 13 ก.พ. 2563
26 27 พ.ย. 2562 6211201501 นายสักทอง   แซ่ตั้ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
27 26 พ.ย. 2562 5911402518 นางสาวณัฐธิรา   ศรีทองแท้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
28 26 พ.ย. 2562 5911404662 นายเอลีชา   พงษ์ดนตรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ม.ค. 2563 รับเงินสด 15 ม.ค. 2563
29 25 พ.ย. 2562 6111301179 นายเฉลิมชัย   จำนงค์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7 ม.ค. 2563 รับเงินสด 15 ม.ค. 2563
30 19 พ.ย. 2562 6211402034 นายประกาศิต   เผ่าชัย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 พ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 26 พ.ย. 2562