Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 17 มี.ค. 2565 6211401291 นางสาวฐิติยา   เตียวสกุล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 เม.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 27 เม.ย. 2565
2 8 มี.ค. 2565 6211505646 นางสาวจิตตรา   เติมประชุม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 เม.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 27 เม.ย. 2565
3 2 มี.ค. 2565 6111505845 นายวุฒิชัย   ไหลลิน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 19 เม.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 27 เม.ย. 2565
4 24 ก.พ. 2565 6111201411 นายวงศ์กร   เหล่าชะรา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 23 มี.ค. 2565
5 21 ก.พ. 2565 6411200576 นายชานน   ทองมณี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 18 เม.ย. 2565
6 7 ก.พ. 2565 6111400294 นางสาวสุรีย์พร   ศรีบุตรดี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 23 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 23 มี.ค. 2565
7 17 ม.ค. 2565 6311501602 นางสาวทัศนีย์   ประหยัดยอด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 21 มี.ค. 2565
8 12 ม.ค. 2565 6211403479 นายบัลลังก์   สินพิทักษ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 21 มี.ค. 2565
9 28 ธ.ค. 2564 6411407395 นายพิชิต   เชื้อคำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 14 มี.ค. 2565
10 21 ธ.ค. 2564 6111500119 นายณัฐกร   เหล่าแก้วก่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 มี.ค. 2565 โอนเข้าบัญชี 21 มี.ค. 2565
11 17 ธ.ค. 2564 6111201700 นางสาวกนกวรรณ   ศรีสมัย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 15 มิ.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 16 มิ.ย. 2565
12 17 ธ.ค. 2564 6111402852 นายภูมิ   พวงมณี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 24 ก.พ. 2565 โอนเข้าบัญชี 24 ก.พ. 2565
13 15 ธ.ค. 2564 6111401409 นายวชิรวิทย์   กิตติทรัพย์อรุณ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 23 ก.พ. 2565 โอนเข้าบัญชี 24 ก.พ. 2565
14 18 พ.ย. 2564 6311372533 นางสาวชลชิชา   โชคเจริญ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ก.พ. 2565 โอนเข้าบัญชี 21 ก.พ. 2565
15 16 พ.ย. 2564 6211403057 นางสาวชนันทิตา   สิงห์คนอง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 9 ธ.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 2 ก.พ. 2565
16 10 พ.ย. 2564 6111404163 นายภัสกร   ศรีละพันธ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 9 ธ.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 2 ก.พ. 2565
17 26 ต.ค. 2564 6111400286 นางสาวกิตติภรณ์   สังขโชติ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 เม.ย. 2565 โอนเข้าบัญชี 18 เม.ย. 2565
18 15 ก.ย. 2564 6011202139 นางสาวอัญรัตน์   สร่างไธสง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ธ.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 2 ก.พ. 2565
19 6 ก.ค. 2564 6211504391 นายกิตติชัช   แก้วสูงเนิน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 พ.ย. 2564 โอนเข้าบัญชี 29 พ.ย. 2564
20 1 ก.ค. 2564 6211301673 นายรัฐศาสตร์   เสาทองหลาง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 พ.ย. 2564 โอนเข้าบัญชี 29 พ.ย. 2564
21 25 มิ.ย. 2564 6011404164 นายสัญญา   จันทร์ปัญญา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 ก.พ. 2565 โอนเข้าบัญชี 2 ก.พ. 2565
22 8 มิ.ย. 2564 6311501313 นางสาวเสาวลักษณ์   เหิมขุนทด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 ส.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 17 ก.ย. 2564
23 8 เม.ย. 2564 6011505717 นายศิริพงษ์   ไชโย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 ส.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 17 ก.ย. 2564
24 8 เม.ย. 2564 6011409114 นางสาวสุภาวดี   ไพรฤกษ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 พ.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 17 ก.ย. 2564
25 7 เม.ย. 2564 6011502447 นายมญช์ุชวินทร์   ปิ่นทอง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 มิ.ย. 2564 โอนเข้าบัญชี 4 มิ.ย. 2564
26 29 มี.ค. 2564 5911700200 นางสาววิจิตรา   ทองนอก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 พ.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 21 พ.ค. 2564
27 24 มี.ค. 2564 6311504259 นางสาวจุฑารัตน์   ผลศัพท์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 พ.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 21 พ.ค. 2564
28 16 มี.ค. 2564 6311471335 นางสาวสลิลทิพย์   คำภักดี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 พ.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 21 พ.ค. 2564
29 11 มี.ค. 2564 5911503125 นางสาวสุพัชรา   ชินวุฒิ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 31 มี.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 2 เม.ย. 2564
30 10 มี.ค. 2564 6211401960 นางสาวณัฐชยา   ไพศาลวัชรโกศล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 มี.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 2 เม.ย. 2564