Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 2 ก.พ. 2564 5811302818 นางสาววณิชญา   มณีพงศ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 เม.ย. 2564 โอนเข้าบัญชี 2 เม.ย. 2564
2 1 ก.พ. 2564 6211306003 นายเจริญวงศ์   แก้วนุช ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10 มี.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 10 มี.ค. 2564
3 15 ธ.ค. 2563 6111303423 นางสาวประภาวรินทร์   ผิวแดง รับเอกสารคืนแล้ว - - 2 เม.ย. 2564
4 2 ธ.ค. 2563 6211502114 นางสาวภูษณิศา   ทาสี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 ม.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 16 ก.พ. 2564
5 2 ธ.ค. 2563 6311412388 นางสาวสุจริตชน   สุรำไพ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 18 ม.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 16 ก.พ. 2564
6 27 พ.ย. 2563 6027300075 นายอภิสิทธิ์   จันทร์สด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 31 มี.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 2 เม.ย. 2564
7 27 พ.ย. 2563 6211402919 นางสาวณัฐพร   ทิตย์พุธ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 ม.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 16 ก.พ. 2564
8 27 พ.ย. 2563 6211300279 นายกุลโรจน์   ฤทธิ์จันทร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 เม.ย. 2564 โอนเข้าบัญชี 2 เม.ย. 2564
9 26 พ.ย. 2563 6111402670 นางสาวสิรินาถ   โยธารักษ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 ม.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 16 ก.พ. 2564
10 26 พ.ย. 2563 6211201543 นายดลวิชญ์   ถนอมนุ่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารคืน - ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ 2 ก.พ. 2565
11 23 พ.ย. 2563 5911303898 นายวัชรพงศ์   แสนพรมมา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 18 ม.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 16 ก.พ. 2564
12 13 พ.ย. 2563 6111307705 นางสาวปิยธิดา   พิมพ์สอน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 เม.ย. 2564 โอนเข้าบัญชี 8 เม.ย. 2564
13 29 ต.ค. 2563 6121301623 นายนริศ   วงศ์หาริมาตย์ รับเอกสารคืนแล้ว 11 พ.ย. 2563 ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ 2 ธ.ค. 2563
14 27 ต.ค. 2563 6211304594 นายชาญณรงค์   สุดรักษ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 29 มี.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 2 เม.ย. 2564
15 21 ต.ค. 2563 6211302762 นางสาวจินตนา   ปรีกลาง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 31 มี.ค. 2564 โอนเข้าบัญชี 2 เม.ย. 2564
16 8 ต.ค. 2563 6311504556 นายชินดนัย   ส่งแสง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 พ.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 16 ก.พ. 2564
17 7 ต.ค. 2563 6111201817 นายประกายเพชร   กลัดมี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 17 ธ.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 17 ธ.ค. 2563
18 28 ก.ย. 2563 6111505845 นายวุฒิชัย   ไหลลิน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ต.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 2 ธ.ค. 2563
19 25 ก.ย. 2563 6211400178 นางสาวสุรีรัตน์   นามคำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 12 พ.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 2 ธ.ค. 2563
20 23 ก.ย. 2563 6311411125 นายสุทธิเกียรติ   วงมะแสน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ต.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 5 พ.ย. 2563
21 22 ก.ย. 2563 6011402812 นายธนพงษ์   นันชาดี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 9 ธ.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 17 ธ.ค. 2563
22 16 ก.ย. 2563 6011305031 นางสาวภฆม   มีใหญ่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 17 ธ.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 17 ธ.ค. 2563
23 16 ก.ย. 2563 6211400087 นางสาวปริศนา   โสภากุล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 พ.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 16 ก.พ. 2564
24 15 ก.ย. 2563 6011300826 นางสาวนภัสวรรณ   เที่ยงตรง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 12 พ.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 16 ก.พ. 2564
25 8 ก.ย. 2563 6111501158 นางสาวณัฐฐาพร   จันทร์รอด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 16 ก.ย. 2564 โอนเข้าบัญชี 17 ก.ย. 2564
26 1 ก.ย. 2563 6111501158 นายโชคทวี   ทวีกิจไพศาล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 9 เม.ย. 2564 ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ 9 เม.ย. 2564
27 1 ก.ย. 2563 6011305031 นางสาวภฆมน   มีใหญ่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 16 ก.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 21 ก.ย. 2563
28 25 ส.ค. 2563 6211400178 นางสาวสุรีรัตน์   นามคำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 12 พ.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 2 ธ.ค. 2563
29 24 ส.ค. 2563 6111505894 นายศาสตร์ศิลป์   สามคำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 9 เม.ย. 2564 โอนเข้าบัญชี 9 เม.ย. 2564
30 24 ส.ค. 2563 6111404742 นายณัฐสิทธิ์   สุรเชษฐพงศธร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 ก.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 15 ก.ย. 2563