Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 1 ก.ย. 2563 6011305031 นางสาวภฆมน   มีใหญ่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 16 ก.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 21 ก.ย. 2563
2 25 ส.ค. 2563 6211400178 นางสาวสุรีรัตน์   นามคำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 12 พ.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 2 ธ.ค. 2563
3 24 ส.ค. 2563 6111505894 นายศาสตร์ศิลป์   สามคำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 9 เม.ย. 2564 โอนเข้าบัญชี 9 เม.ย. 2564
4 24 ส.ค. 2563 6111404742 นายณัฐสิทธิ์   สุรเชษฐพงศธร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 ก.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 15 ก.ย. 2563
5 24 ส.ค. 2563 6111409022 นายนิรุติ   บุตรนุช ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 23 พ.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 2 ธ.ค. 2563
6 19 ส.ค. 2563 6011502769 นายชิตศพล   ทรัพย์วโรดม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 18 ก.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 21 ก.ย. 2563
7 19 ส.ค. 2563 6111200124 นางสาวฐิติกาญจน์   กลิ่นเรืองแสง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 ต.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 5 พ.ย. 2563
8 17 ส.ค. 2563 6111404668 นางสาวนุสรา   ลาภเปี่ยม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารคืน - - 9 มี.ค. 2564
9 14 ส.ค. 2563 6111303811 นางสาวสุนัชชา   ถาวิละ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 พ.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 5 พ.ย. 2563
10 14 ส.ค. 2563 6311201088 นายสุทธินันท์   สุขศรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 ก.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 2 ก.ย. 2563
11 11 ส.ค. 2563 6111407380 นางสาวศิริประภา   แสงสุวรรณ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 9 ธ.ค. 2563 รับเงินสด 17 ธ.ค. 2563
12 7 ส.ค. 2563 6211301087 นางสาวเนตรนภา   สังข์สม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 16 ก.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 21 ก.ย. 2563
13 3 ส.ค. 2563 6011501647 นายกนต์ระพี   ตันสวัสดิ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 31 ส.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 1 ก.ย. 2563
14 3 ส.ค. 2563 6211500308 นายกฤษฎา   พินนอก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 ก.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 15 ก.ย. 2563
15 3 ส.ค. 2563 6111306905 นางสาวฐิติพร   สวยสด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 24 ส.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 1 ก.ย. 2563
16 23 ก.ค. 2563 6211502718 นางสาวอัญกาญจน์   สง่าผาสุข ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 24 ส.ค. 2563 รับเงินสด 1 ก.ย. 2563
17 20 ก.ค. 2563 6211405292 นายสรวิชญ์   ทองเรือง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7 ต.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 14 ต.ค. 2563
18 14 ก.ค. 2563 6011301923 นางสาวสุจิตรา   ดีฉนวน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 24 ส.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 27 ส.ค. 2563
19 13 ก.ค. 2563 6011404958 นายภาคิน   เรียงผา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 24 ส.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 27 ส.ค. 2563
20 8 ก.ค. 2563 6011301923 นางสาวสุจิตรา   ดีฉนวน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 29 ก.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 27 ส.ค. 2563
21 2 ก.ค. 2563 5911408655 นายไฟโรจ   ทองสุกแสง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารคืน - ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ 28 ส.ค. 2563
22 2 ก.ค. 2563 6111201452 นายเกียรติศักดิ์   จันทร์ผล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารคืน - - 17 ธ.ค. 2563
23 22 มิ.ย. 2563 5911410255 นายสุทิวัส   คุ้มภัย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 ส.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 11 ส.ค. 2563
24 10 มิ.ย. 2563 6011307128 นายกฤตวัฒน์   วิบูลย์ปิ่น ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 ส.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 11 ส.ค. 2563
25 5 พ.ค. 2563 6211306003 นายเจริญวงศ์   แก้วนุช ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 29 ก.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 11 ส.ค. 2563
26 16 มี.ค. 2563 5911401295 นายดนัย   พงษ์ประสิทธิ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 พ.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 16 ก.ค. 2563
27 16 มี.ค. 2563 6111500457 นายธนายุทธ   ขาวงาม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 29 ก.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 11 ส.ค. 2563
28 9 มี.ค. 2563 6011409388 นางสาวอุไรทิพย์   ตรวจนอก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 29 ก.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 11 ส.ค. 2563
29 9 มี.ค. 2563 5811306488 นายถิรสิทธิ์   ฤทธิเกิด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 ส.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 11 ส.ค. 2563
30 5 มี.ค. 2563 6111307267 นายนรา   ศิริรัตน์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 28 ส.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 28 ส.ค. 2563