Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 25 มี.ค. 2562 6111409014 นางสาวฐิติรัตน์   เทียนงาม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 เม.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 22 เม.ย. 2562
2 18 มี.ค. 2562 5811500536 นางสาวสุธาสินี   ดอกกลาง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 เม.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 22 เม.ย. 2562
3 14 มี.ค. 2562 5711504406 นายตรีวิทย์   พิณเขียว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 เม.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 22 เม.ย. 2562
4 14 มี.ค. 2562 5711504844 นางสาวกนกวรรณ   ชาวาปี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 มี.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 20 มี.ค. 2562
5 12 มี.ค. 2562 6011100374 นางสาวบุษยา   สะยุมมา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 มี.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 20 มี.ค. 2562
6 12 มี.ค. 2562 6011501250 นายยศกร   ทองนามอญ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 เม.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 22 เม.ย. 2562
7 11 มี.ค. 2562 6011202030 นายอภิรักษ์   สุดใจ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 19 เม.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 22 เม.ย. 2562
8 11 มี.ค. 2562 5811302560 นายวรเมธ   เรืองสงคราม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 มี.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 22 เม.ย. 2562
9 7 มี.ค. 2562 5917300138 นายเอกชัย   ใจธานี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 มี.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 20 มี.ค. 2562
10 5 มี.ค. 2562 6011200679 นางสาวศิริเมษา   ทักษิณ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 เม.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 22 เม.ย. 2562
11 5 มี.ค. 2562 5911401767 นางสาวณัฐธิดา   สิมเกิด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 เม.ย. 2562 รับเงินสด 22 เม.ย. 2562
12 22 ก.พ. 2562 5911504107 นายสรณ์สิริ   เกิดพุ่ม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 มี.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 20 มี.ค. 2562
13 18 ก.พ. 2562 6111405087 นายวัชรพล   แสนคำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 มี.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 20 มี.ค. 2562
14 15 ก.พ. 2562 6111504855 นางสาวศุภกาญจน์   ยานิยม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ - - 20 มี.ค. 2562
15 14 ก.พ. 2562 5911504602 นายสุรมน   มิตรประทาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 มี.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 20 มี.ค. 2562
16 5 ก.พ. 2562 6011201263 นายสิทธินนท์   บัวไสว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 ก.พ. 2562 โอนเข้าบัญชี 18 มี.ค. 2562
17 4 ก.พ. 2562 5917300138 นายเอกชัย   ใจธานี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 เม.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 22 เม.ย. 2562
18 4 ก.พ. 2562 5711204932 นางสาวยุคลธร   ศรียะลา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 20 มี.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 20 มี.ค. 2562
19 23 ม.ค. 2562 5911502846 นายณัฐพล   นิมะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 ก.พ. 2562 โอนเข้าบัญชี 18 มี.ค. 2562
20 23 ม.ค. 2562 5911303393 นางสาวกนกวรรณ   แพงศรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ม.ค. 2562 รับเงินสด 18 มี.ค. 2562
21 23 ม.ค. 2562 5917300138 นายเอกชัย   ใจธานี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 ก.พ. 2562 โอนเข้าบัญชี 18 มี.ค. 2562
22 14 ม.ค. 2562 5811100154 นายนภาพงศ์   อิ่มไพบูลย์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 ก.พ. 2562 โอนเข้าบัญชี 18 มี.ค. 2562
23 14 ม.ค. 2562 5811302941 นายภูมิธัมม์   วิจิตรพันธุ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 ก.พ. 2562 โอนเข้าบัญชี 18 มี.ค. 2562
24 7 ม.ค. 2562 5911402518 นางสาวณัฐธิรา   ศรีทองแท้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 ก.พ. 2562 โอนเข้าบัญชี 18 มี.ค. 2562
25 8 ม.ค. 2562 6011500714 นายวราวุธ   บุญสมบัติ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 18 ก.พ. 2562 รับเงินสด 18 มี.ค. 2562
26 8 ม.ค. 2562 5911502507 นายวิเชียร   ศรีแพงพงษ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6 ก.พ. 2562 โอนเข้าบัญชี 18 มี.ค. 2562
27 3 ม.ค. 2562 6111201635 นางสาวกังสดาล   สังวรสินธุ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 ก.พ. 2562 โอนเข้าบัญชี 18 มี.ค. 2562
28 2 ม.ค. 2562 5911504131 นายรัญชน์   กาญจะโน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 ก.พ. 2562 โอนเข้าบัญชี 18 มี.ค. 2562