Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 26 มิ.ย. 2562 5911307238 นายอภิวัฒน์   เสียงล้ำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 31 ก.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 2 ส.ค. 2562
2 24 มิ.ย. 2562 6011500425 นายพิพัฒน์พงษ์   พรหมมา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 12 ก.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 12 ก.ค. 2562
3 20 มิ.ย. 2562 6111401573 นางสาวณัฐมณ   กัลยาพรม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 12 ก.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 2 ก.ย. 2562
4 19 มิ.ย. 2562 6011504161 นายภารดร   บุญดวง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 มิ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 28 มิ.ย. 2562
5 12 มิ.ย. 2562 6111401573 นางสาวณัฐมณ   กัลยาพรม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 มิ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 24 มิ.ย. 2562
6 4 มิ.ย. 2562 5811302438 นายพงษ์ศักดิ์   เชื้อชุมพล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารคืน - ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ 2 ก.ย. 2562
7 6 มิ.ย. 2562 5811501740 นายปัญญา   ปั่นเหน่งเพชร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 มิ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 24 มิ.ย. 2562
8 6 มิ.ย. 2562 5811501708 นางสาวฉัตรฑริกา   สะดอกท่า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 มิ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 24 มิ.ย. 2562
9 23 พ.ค. 2562 6111506108 นายสุรมณ   มิตรประทาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 มิ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 24 มิ.ย. 2562
10 17 พ.ค. 2562 5911403409 นายมณฑล   มิกถา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 ก.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 12 ก.ค. 2562
11 17 พ.ค. 2562 6011403661 นางสาวปาลิดา   จินดา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารคืน - ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ 2 ก.ย. 2562
12 13 พ.ค. 2562 6111505697 นายตะวัน   ผลทับทิม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 พ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 พ.ค. 2562
13 7 พ.ค. 2562 5911402518 นางสาวณัฐธิรา   ศรีทองแท้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 พ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 พ.ค. 2562
14 7 พ.ค. 2562 6011500565 นายอภิวิชญ์   นาเคน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 พ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 พ.ค. 2562
15 29 เม.ย. 2562 5911502077 นายปิยวัช   กุลธินี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 พ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 13 พ.ค. 2562
16 29 เม.ย. 2562 5911402518 นางสาวณัฐธิรา   ศรีทองแท้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 พ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 13 พ.ค. 2562
17 29 เม.ย. 2562 6111502172 นายปรมินทร์   กุสละพัชรินทร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 13 พ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 13 พ.ค. 2562
18 25 เม.ย. 2562 5911502465 นายเบญจพล   บัวอำไพ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 พ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 พ.ค. 2562
19 23 เม.ย. 2562 5911404662 นายเอลีชา   พงษ์ดนตรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10 พ.ค. 2562 รับเงินสด 13 พ.ค. 2562
20 22 เม.ย. 2562 5611700534 นายกฏชกร   บุหงา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 พ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 3 ต.ค. 2562
21 18 เม.ย. 2562 6011700702 นายศักรินทร์   ยุวรรณศรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 พ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 13 พ.ค. 2562
22 11 เม.ย. 2562 5827400135 นางสาวนิภาพร   เอี้ยงปาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 23 พ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 30 พ.ค. 2562
23 5 เม.ย. 2562 5917300178 นายเอกชัย   ใจธานี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 พ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 13 พ.ค. 2562
24 5 เม.ย. 2562 6111505209 นายองอาจ   ดอกรักษ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 เม.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 22 เม.ย. 2562
25 5 เม.ย. 2562 6111406093 นางสาวกนกวรรณ   สาชาติ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 เม.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 22 เม.ย. 2562
26 2 เม.ย. 2562 5811406577 นายภณฐิพัทธ์   รัศมีกิตติกุล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ - - 13 พ.ค. 2562
27 22 เม.ย. 2562 6111201528 นางสาวปุณฑริกา   กล้าหาญ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 เม.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 22 เม.ย. 2562
28 26 มี.ค. 2562 5911406568 นายณัฐวุฒิ   พูลแก้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 พ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 13 พ.ค. 2562
29 26 มี.ค. 2562 5911502846 นายณัฐพล   นิมะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 17 เม.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 22 เม.ย. 2562
30 26 มี.ค. 2562 6111200181 นางสาวปนัดดา   กำลังกล้า ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 เม.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 22 เม.ย. 2562