Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 14 ม.ค. 2563 6211400632 นางสาวกัลยารัตน์   หนูสม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 9 มี.ค. 2563
2 7 ม.ค. 2563 6111200967 นางสาวสมฤทัย   มะโรงชัย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 14 ก.พ. 2563
3 6 ม.ค. 2563 6211402240 นายธนกฤต   โตลักษณ์ล้ำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10 เม.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 16 ก.ค. 2563
4 26 ธ.ค. 2562 5911405933 นายพชร   แจ่มรุจี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ม.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 13 ก.พ. 2563
5 25 ธ.ค. 2562 6211200503 นางสาวสกุณี   ตะกุลสา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 12 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 14 ก.พ. 2563
6 6 ธ.ค. 2562 6011307318 นางสาวกมลชนก   บุญปลูก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารคืน - - 1 ก.ย. 2563
7 2 ธ.ค. 2562 6111504376 นายสุธิชัย   อันทราศรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
8 2 ธ.ค. 2562 6011200141 นางสาวภาวรินทร์   ชูคง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ม.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 13 ก.พ. 2563
9 27 พ.ย. 2562 6211201501 นายสักทอง   แซ่ตั้ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
10 26 พ.ย. 2562 5911402518 นางสาวณัฐธิรา   ศรีทองแท้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
11 26 พ.ย. 2562 5911404662 นายเอลีชา   พงษ์ดนตรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ม.ค. 2563 รับเงินสด 15 ม.ค. 2563
12 25 พ.ย. 2562 6111301179 นายเฉลิมชัย   จำนงค์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7 ม.ค. 2563 รับเงินสด 15 ม.ค. 2563
13 19 พ.ย. 2562 6211402034 นายประกาศิต   เผ่าชัย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 พ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 26 พ.ย. 2562
14 19 พ.ย. 2562 6211503179 นายสัญญา   จันทร์ปัญญา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 พ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 2 ธ.ค. 2562
15 18 พ.ย. 2562 6011402176 นางสาวชลดา   โนจิตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
16 18 พ.ย. 2562 5921402748 นายพีนพิทักษ์   จันทา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 พ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 26 พ.ย. 2562
17 12 พ.ย. 2562 6011402051 นางสาวเจนจิรา   คำแก้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
18 12 พ.ย. 2562 6011402432 นายณัฐดนัย   ใจยงค์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
19 1 พ.ย. 2562 6111505845 นายวุฒิชัย   ไหลลิน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 23 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
20 28 ต.ค. 2562 6111400666 นางสาวฐาปนี   บุญรอด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 พ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 26 พ.ย. 2562
21 28 ต.ค. 2562 5911410065 นายกฤษฎา   บัวคลี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารคืน - - 16 ก.ค. 2563
22 24 ต.ค. 2562 6011200802 นางสาวกัลยกร   เกิดสมบูรณ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 พ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 26 พ.ย. 2562
23 21 ต.ค. 2562 6011503817 นายสรวิศ   สุทโธ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 พ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 26 พ.ย. 2562
24 9 ต.ค. 2562 6111504707 นายวีระศักดิ์   หมื่นแก้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 30 ต.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 13 พ.ย. 2562
25 7 ต.ค. 2562 6111201411 นายวงศกร   เหล่าชะรา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1 พ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 1 พ.ย. 2562
26 25 ก.ย. 2562 6011301287 นายนวมินทร์   โปรดปราน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 15 ต.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 16 ต.ค. 2562
27 24 ก.ย. 2562 5911200854 นางสาวคล้องนารถ   ปณิธานสุทธิ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 29 ต.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 29 ต.ค. 2562
28 23 ก.ย. 2562 6111201452 นายเกียรติศักดิ์   จันทร์ผล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 ต.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 24 ต.ค. 2562
29 19 ก.ย. 2562 6011408389 นางสาวนภัสกร   วงศ์ต่อเกียรติ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 ต.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 8 ต.ค. 2562
30 18 ก.ย. 2562 6017300077 นางสาวสุนิสา   เหล่าเขตกิจ รับเอกสารคืนแล้ว 10 ม.ค. 2563 ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ 15 ม.ค. 2563