Responsive image

ระบบตรวจสอบสถานะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเกิดอุบัติเหตุ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สถานะเอกสาร

วันที่จ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วันที่อัพเดทข้อมูล

1 24 ก.พ. 2563 6211404808 นายณัฐวุฒิ   เจนแพทย์วัฒนกุล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 ก.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 16 ก.ค. 2563
2 21 ก.พ. 2563 6111402274 นางสาวณัฐณิชา   กุศลเสริม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ก.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 16 ก.ค. 2563
3 17 ก.พ. 2563 6111405228 นายอนัส   หมัดนุรักษ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 พ.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 16 ก.ค. 2563
4 17 ก.พ. 2563 6111400690 นายธนิสร   รัตนจันทร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 มี.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 9 มี.ค. 2563
5 4 ก.พ. 2563 5611201119 นายอติศักดิ์   สาโรวาส ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 29 ก.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 11 ส.ค. 2563
6 3 ก.พ. 2563 6111405228 นายอนัส   หมัดนุรักษ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 18 มี.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 16 ก.ค. 2563
7 31 ม.ค. 2563 5911401031 นายมงคลชัย   ประวิเศษ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 14 ก.พ. 2563
8 24 ม.ค. 2563 6211200511 นางสาวกัณฐิกา   ฤกษ์ขนิษฐา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 14 ก.พ. 2563
9 21 ม.ค. 2563 6011400212 นางสาวนภสินธุ์   จันทิลา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 9 มี.ค. 2563
10 20 ม.ค. 2563 6211404733 นายวัชรพงศ์   พัวเนี้ยว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ม.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 13 ก.พ. 2563
11 14 ม.ค. 2563 6211400632 นางสาวกัลยารัตน์   หนูสม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 9 มี.ค. 2563
12 7 ม.ค. 2563 6111200967 นางสาวสมฤทัย   มะโรงชัย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 14 ก.พ. 2563
13 6 ม.ค. 2563 6211402240 นายธนกฤต   โตลักษณ์ล้ำ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10 เม.ย. 2563 โอนเข้าบัญชี 16 ก.ค. 2563
14 26 ธ.ค. 2562 5911405933 นายพชร   แจ่มรุจี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ม.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 13 ก.พ. 2563
15 25 ธ.ค. 2562 6211200503 นางสาวสกุณี   ตะกุลสา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 12 ก.พ. 2563 โอนเข้าบัญชี 14 ก.พ. 2563
16 6 ธ.ค. 2562 6011307318 นางสาวกมลชนก   บุญปลูก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารคืน - - 1 ก.ย. 2563
17 2 ธ.ค. 2562 6111504376 นายสุธิชัย   อันทราศรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
18 2 ธ.ค. 2562 6011200141 นางสาวภาวรินทร์   ชูคง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 21 ม.ค. 2563 โอนเข้าบัญชี 13 ก.พ. 2563
19 27 พ.ย. 2562 6211201501 นายสักทอง   แซ่ตั้ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
20 26 พ.ย. 2562 5911402518 นางสาวณัฐธิรา   ศรีทองแท้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
21 26 พ.ย. 2562 5911404662 นายเอลีชา   พงษ์ดนตรี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 14 ม.ค. 2563 รับเงินสด 15 ม.ค. 2563
22 25 พ.ย. 2562 6111301179 นายเฉลิมชัย   จำนงค์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 7 ม.ค. 2563 รับเงินสด 15 ม.ค. 2563
23 19 พ.ย. 2562 6211402034 นายประกาศิต   เผ่าชัย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 พ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 26 พ.ย. 2562
24 19 พ.ย. 2562 6211503179 นายสัญญา   จันทร์ปัญญา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 27 พ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 2 ธ.ค. 2562
25 18 พ.ย. 2562 6011402176 นางสาวชลดา   โนจิตร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
26 18 พ.ย. 2562 5921402748 นายพีนพิทักษ์   จันทา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 25 พ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 26 พ.ย. 2562
27 12 พ.ย. 2562 6011402051 นางสาวเจนจิรา   คำแก้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
28 12 พ.ย. 2562 6011402432 นายณัฐดนัย   ใจยงค์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 26 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
29 1 พ.ย. 2562 6111505845 นายวุฒิชัย   ไหลลิน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 23 ธ.ค. 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ธ.ค. 2562
30 28 ต.ค. 2562 6111400666 นางสาวฐาปนี   บุญรอด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 22 พ.ย. 2562 โอนเข้าบัญชี 26 พ.ย. 2562