มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 จนถึงปัจจุบัน  เป็นระยะเวลา 75 ปี  ผู้บริหารที่ช่วยส่งเสริมให้กิจการของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าทั้งหมด 14 ท่าน พุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ดังนั้นวิทยาลัยครูจันทร-เกษมจึงได้เปลี่ยนนามใหม่ เป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ” ฝ่ายการเงินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดีอยู่ ณ ชั้น 1 อาคาร 4 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) เป็นหน่วยงานที่ดูแลในด้านการรับ- จ่ายเงิน  ระบบบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันดังนี้              

1. นางชุ่มชื้น  สุคนธรส   
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่ปี 2502 - 2507         

2. นางพงษ์นารถ  ธำรงรัตน์
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่ปี  2508 - 2518               

3. นางเพรียงใจ  คงชัย
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่ปี  2519 - 30 กันยายน 2539              

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล  สุขเกษม
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2539 - 31 ตุลาคม 2542               

5. นางประไพ  บวรฤทธิเดช
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 - 31 มีนาคม 2545                

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส  มีกุศล
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีได้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการเงิน ระหว่างที่มหาวิทยาลัยยังไม่แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายการเงินอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 - 10 เมษายน 2545              

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  ชัยชำนาญ
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2545 - 9 มิถุนายน 2546

8. นางสาวจำลอง  รอดแก้ว
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2546 - 31 ธันวาคม 2547

          โดยในช่วงระยะเวลาเดียวกันฝ่ายพัสดุกลาง อยู่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  มีภาระหน้าที่ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของสำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยฝ่ายพัสดุกลาง มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 4 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) ชั้นล่างซึ่ง รศ.สุวรรณี  ศรีคุณ  อธิการบดี ได้อนุมัติให้ก่อสร้าง เป็นห้องปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุกลาง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้              

1. นายอินทร ทองฑีฆา             

2. ผศ.เรวัตร พรหมเพ็ญ              

3. ผศ.วิวัลย์  ปานทอง              

4. นางกวรรณโชคเจริญ             

5. นายสุขสันต์  แก้วม่วง              

9. น.ส.นวพรสาทประสิทธิ์               

          ต่อมา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ดังนั้นจึงได้มีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารงานใหม่  จากเดิม โดยรวมฝ่ายการเงินและฝ่ายพัสดุกลาง เป็นกองคลัง ประกอบไปด้วย 4 งาน คือ  งานงบประมาณ  งานการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ ได้แต่งตั้งหัวหน้างาน 4 งาน  ดังนี้ 

1. นางสาวจำลอง  รอดแก้ว  ตำแหน่ง หัวหน้างานงบประมาณ 

2. นายวัฒนา  คล้ายนิล  ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน 

3. นางสาวสำราญ เจริญสุขเช้า  ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี 

4. นางสาวสรินนาถ  พรหมจารย์  ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ               

          วันที่ 1 ตุลาคม 2550 มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนหัวหน้างานการเงินใหม่ จากนายวัฒนา คล้ายนิล มาเป็น นางสาวสำราญ  เจริญสุขเช้า  และแต่งตั้ง นางศิวาพร  เกิดวาจา  เป็นหัวหน้างานบัญชี  และแต่งตั้งนางสาวสรินนาถ  พรหมจารย์  ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 จนถึง วันที่ 29 กันยายน 2551  และมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวสรินนาถ  พรหมจารย์     ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2551 จนถึงปัจจุบัน