- เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร

- คู่มือการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับย่อ) 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรมและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

- หนังสือกค 0405 / ว 119 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมการจัดการงานและการจัดการประชุมหน่วยงานภาครัฐ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรมและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) ถึง พ.ศ. 2555

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฉบับที่ 9

- ค่าใช้จ่ายการเดินทางฉบับที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินทุนเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ. 2550

- หลักเกณฑ์การใช้เงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ 2560 (ข้อที่ 22)

- หนังสือเวียน

- หนังสือว 218 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพิธีพระราชพิธี 

- หนังสือว 395 การจัดหาอาหารและเครื่องดื่มและค่าเช่าของหน่วยงานภาครัฐ

- หนังสือว 436 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ. 2550

- หนังสือว 5 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556

- หนังสือว 42 หลักเกณฑ์การเบิกค่าจ้างข้ามจังหวัดเงินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ

- หนังสือ 165 หลักเกณฑ์และเงินสนับสนุนการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเดินทางไปต่างประเทศ