แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบสินทรัพย์ : >>> Download  <<<


002 คลังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

003 คลังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

004 คลังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

005 คลังสถาบันวิจัยและพัฒนา

006 คลังคณะวิทยาศาสตร์

007 คลังคณะวิทยาการจัดการ 

008 คลังคณะศึกษาศาสตร์

009 คลังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

010 คลังคณะเกษตรและชีวภาพ

011 คลังบัณฑิตวิทยาลัย

012 คลังวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

013 คลังกองนโยบายและแผน

014 คลังงานวิเทศสัมพันธ์

015 คลังศูนย์ภาษา

016 คลังศูนย์ฯ-ชัยนาท

017 คลังงานประชาสัมพันธ์

018 คลังสำนักงานตรวจสอบภายใน

019 คลังกองคลัง

021 คลังกองพัฒนานักศึกษา

022 คลังศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(จันทรเกษมปาร์ค)

023 คลังศูนย์ประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

024 คลังงานสารบรรณ

025 คลังกองบริหารงานบุคคล

026 คลังงานอาคารสถานที่

027 คลังสำนักงานประกันคุณภาพ

028 คลังศูนย์ฯ-สหะพาณิชย์

029 คลังศูนย์ฯ-เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

030 คลังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

032 คลังสระว่ายน้ำ

034 คลังสิทธิประโยชน์

035 คลังสำนักงานสภาคณาจารย์

041 คลังงานยานพาหนะ