กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2942-6800 ต่อ 1150