ปรัชญา

"บริการดี   มีน้ำใจ   ใส่ใจในระเบียบ   เพียบพร้อมคุณธรรม"

 

วิสัยทัศน์

กองคลังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการด้านการคลัง  ด้วยระบบงานที่ทันสมัย 
โปร่งใสภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับสนับสนุนภารกิจของสำนักงานอธิการบดี

 

พันธกิจ

1.วางระบบการทำงานให้เป็นขั้นตอน รวดเร็วและอยู่ภายใต้ระเบียบฯ

2.มีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน

3.สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

4.ประสานงานและให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

5.บริการด้านจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานอธิการบดี

6.มีรูปแบบการรายงานตามมาตรฐานของระบบบัญชี

7.มีการตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบ

8.บริการ รับ-จ่ายเงิน อย่างเป็นระบบ

 

เป้าหมาย

1.มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2.การปฏิบัติงานมีระบบและขั้นตอน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว

3.การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะตรงตามลักษณะงานและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

4.มีการอบรม/สัมมนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้/ความชำนาญในการปฏิบัติงาน

5.ช่วยกันส่งเสริมให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ

6.มีการนำ 5 ส มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการ

 

วัตถุประสงค์

1.เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมีคุณภาพ  ให้การสนับสนุน ประสานงานและให้บริการ แก่ทุกหน่วยงาน

2.มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถเป็นที่ยอมรับของ หน่วยงานต่างๆ

3.มีการปรับภาระงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย

4.ร่วมกันส่งเสริมบุคลากรในองค์กร ให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการเผยแพร่ข่าวสาร