ภาระงานของแต่ละส่วนงาน

 

งานบริหารงานทั่วไป              

- ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายใน-ภายนอก

- ลงทะเบียนรับเรื่องเบิก-จ่าย เเละจัดซื้อ-จัดจ้าง

- จัดทำทะเบียนเลขที่เอกสารประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างเเละสัญญา

- ติดประกาศสอบราคา,ประกวดราคา

- จัดทำทะเบียนคุมเอกสารรับ-ส่งของหน่วยงาน

- ดูเเลงานที่เกี่ยวข้องกับร้าค้าสวัสดิการ ฯลฯ

 

งานการเงินเเละสิทธิประโยชน์    

- จัดทำเงินเดือน/เงินประจำตำแหน่ง/เงินตอบแทนพิเศษ สำหรับบุคลากร                                         

- จัดทำการเบิกจ่ายโอนค่าสอน/ค่านิเทศ/ค่าตอบแทนกรรมการ/ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากร

- จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน

- ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของโครงการ กยศ.

- งานรับเงิน-จ่ายเงินสด/จ่ายเช็คต่างๆ(หน้าเคาน์เตอร์)

- จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน

- จัดทำใบรับรองภาษี

- ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

- ดำเนินการหักชำระหนี้บุคคลที่ 3 เเละทำรายละเอียดการชำระหนี้ส่งธนาคาร/สรรพากร/ประกันสังคม/สหกรณ์ฯ/ชพค.-ชพส./ธอส./ธ.กรุงไทย/ธ.ออมสิน ฯลฯ 

- ดูแลเเละบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิประโยชน์ ฯลฯ

 

งานงบประมาณ                         

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุมัติซื้อจ้างเเละการเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

- ให้คำแนะนำ,ตอบปัญหาเเละชี้แจงข้อสงสัยต่อผู้ปฏิบัติงานในส่วนของงานงบประมาณ       

- ประสานงานกับกรมบัญชีกลางเเละสำนักงบประมาณ ฯลฯ

 

งานบัญชี                                

- บันทึกบัญชีเงินรายได้,รับฝาก

- บันทึกรายรับ-รายจ่าย งบแผ่นดิน

- บันทึกบัญชีแยกประเภท,บัญชีเจ้าหนี้

- จัดทำทะเบียนคุมเเละเก็บเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ

- จัดระบบบัญชีเงินฝากธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องเสนอมหาวิทยาลัย เเละกรมบัญชีกลาง ฯลฯ

 

งานพัสดุ                                

- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า ให้เป็นไปตามระเบียบฯหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

- บริหารสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบฯ

- จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ เเละคำนวณค่าเสื่อม

- ทำการแทงจำหน่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์เมื่อชำรุดหรือหมดสภาพ

- บันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย,เจ้าหนี้ลูกหนี้,รายการพัสดุต่างๆในระบบ MIS

- ดูเเล เว็ปไซด์ ของหน่วยงาน ฯลฯ