หลักเกณฑ์อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
>>> Link <<<

หลักเกณฑ์อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
>>> Link <<<

หลักเกณฑ์อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :
>>> Link <<<

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง :
>>> Link <<<

หลักเกณฑ์อัตราการเบิกค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
>>> Link <<<

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง :
>>> Link <<<