สำหรับนักศึกษารหัส 52 เป็นต้นไป :

ภาคในเวลาราชการ >>> Click <<<

ภาคนอกเวลาราชการ >>> Click <<<


สำหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป :

ภาคในเวลาราชการ >>> Click <<<

ภาคนอกเวลาราชการ >>> Click <<<

 

**คำสั่ง ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ >>> Click <<<