รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ปฏิทินกิจกรรม

 ประชุม เรื่อง  อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Big Data
เวลา 09.30 เป็นต้นไป
ณ  ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา
 

 ประชุม เรื่อง  อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Big Data
เวลา 07.00 เป็นต้นไป
ณ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

   ประชุม เรื่อง   คณะกรรมการทบทวนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 สำนักงานอธิกาารบดี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ จันทรเกษม

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ

 ** พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10**
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
แผนงานการจัดเรียงและการจัดทำรูปเล่มพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ในการประราชทานปริญญาบัตร มรภ.
 ** ยุทธศาสตร์ชาติ**
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) (ฉบับราชกิจจานุเบกษา)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ (ฉบับย่อ)
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580)
งานนำเสนอยุทธศาสตร์ชาติ โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ (เบื้องต้น)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12 ปี 2560-2564
** นโยบายนายกรัฐมนตรี และแผนงาน**
คำแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรี ประยุทธิ์ จันทรโอชา และคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา ปีงบประมาณ 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแผนการปฏิรูปประเทศ  2561
แผนการปฏิรูปประเทศ  โดย นายดนุชา พิชยนันท์ (4 มิถุนายน 2561)
** นโยบายกระทรวงอุดมศึกษาฯ**
 นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-25670
คู่มือการประเมินตนเอง กำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์
รายละเอียดการปรับปรุงคำของบประมาณกระทรวงอุดมศึกษาฯ ปี 2564 (Reinventing)
หลักเกณฑ์พิจารณาการจัดสรรงบประมาณกระทรวงอุดมศึกษาฯ ปี 2564 (Reinventing) 
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษาฯ ปี 2563 และนโยบายรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
กรอบนโยบายการพัฒนากระทรวงอุดมศึกษาฯ (Platform 4 มิติ) โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
 แผนอุดมศึกษาระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องการแต่งตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2562
 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561
** ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ**
บทบาทและความสำคัญของหมาิทยาลัยราชภัฏในการขับเคลื่อนประเทศ (ศ.คลีนิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร)
แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์หาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ต.ค. 61)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

รายงานประจำปี