แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  2562     แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 2562   แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรับฝาก 2562
      คณะเกษตรและชีวภาพ          คณะเกษตรและชีวภาพ      วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
      คณะวิทยาศาสตร์             คณะวิทยาศาสตร์     ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค
      คณะศึกษาศาสตร์            คณะศึกษาศาสตร์       ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ำ
      คณะวิทยาการจัดการ          คณะวิทยาการจัดการ     โรงพยาบาลสัตว์ 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
      วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก          บัณฑิตวิทยาลัย  
      กองคลัง          กองคลัง  
      กองกลาง         กองกลาง  
      กองบริหารงานบุคคล        กองบริหารงานบุคคล      
      กองนโยบายและแผน        กองนโยบายและแผน  
      กองพัฒนานักศึกษา        กองพัฒนานักศึกษา  
      สำนักประกันคุณภาพการศึกษา         สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  
      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม    
      สถาบันวิจัยและพัฒนา        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
      ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม - ชัยนาท        สำนักงานตรวจสอบภายใน    
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม          สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
      งบประมาณส่วนกลาง          สถาบันวิจัยและพัฒนา  
                  ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม - ชัยนาท  
             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
                    งานวิเทศสัมพันธ์           
             สภาคณาจารย์และข้าราชการ  
         งบประมาณส่วนกลาง