งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้
        คณะเกษตรและชีวภาพ          คณะเกษตรและชีวภาพ  
        คณะวิทยาศาสตร์             คณะวิทยาศาสตร์ 
        คณะศึกษาศาสตร์            คณะศึกษาศาสตร์   
        คณะวิทยาการจัดการ          คณะวิทยาการจัดการ 
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        กองคลัง           กองคลัง
        กองกลาง         กองกลาง
        กองบริหารงานบุคคล          กองบริหารงานบุคคล   
        กองนโยบายและแผน            กองนโยบายและแผน  
        กองพัฒนานักศึกษา          กองพัฒนานักศึกษา
        สำนักประกันคุณภาพการศึกษา         สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม    
        สถาบันวิจัยและพัฒนา        สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
        ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม - ชัยนาท          สำนักงานตรวจสอบภายใน  
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม          สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
              สถาบันวิจัยและพัฒนา
               งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยนาท)
                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
             งานวิเทศสัมพันธ์     
                    สภาคณาจารย์และข้าราชการ