รายละเอียดขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผน และงานต่างๆปรากฏดังนี้
      1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
      2. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน
      3. ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุของหน่วยงาน
      4. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
      5. ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จัดทำรายงานประจำปี และสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
      6. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของรัฐบาล และวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ/สำนักและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งประสานงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
      7. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป้าหมาย ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยโครงการ/แผนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย และดำเนินการเกี่ยวกับการขอจัดตั้ง การอนุมัติ ตั้ง ยุบ รวม และเลิก คณะ สาขาวิชาหรือแบ่งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในมหาวิทยาลัย
      8. ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการขยายตัวและแนวโน้มทางด้านงบประมาณ รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย
      9. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ/แผนงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือ
     10. จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติ และการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางสถิติแก่ส่วนราชการ องค์กรและเอกชน
     11. จัดทำระบบข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา บุคลากร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หลักสูตรการศึกษาและงบประมาณ
     12. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อใช้ในเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรอบพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ และกรอบแผนอุดมศึกษา

     13. ติดตามปะเมินผล แผนงาน/โครงการการศึกษาระดับอุดมศึกษาและแผนงาน/โครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย
     14. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อการจัดทำโครงการ การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาระบบงบประมาณแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     15. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
     16. ดำเนินการตรวจสอบคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.)
     17. ประสานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับ ก.พ.ร.
     18. ดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
     19. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆและจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
     20. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้าของผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.)
     21. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย