คู่มือการปฏิบัติงาน
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ไปพลางก่อน) 
    คู่มือแนวทางการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี
    แผนความเชื่อมโยงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
    คู่มือการบันทึกข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน
    คู่มือการประเมินตนเอง กำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ปรับปรุง 2564 
    คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ปี 2564
    คู่มือระบบ EMENSCR  
    คู่มือประเมินตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 
    คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารแบบฟอร์ม
งานวิเคราะห์งบประมาณ
   แบบฟอร์มจัดทำโครงการงบประมาณ มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 256
   แบบฟอร์มจัดทำโครงการงบประมาณ มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
   แบบฟอร์มจัดทำโครงการงบประมาณ มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   แบบฟอร์มเงินรายได้-คงคลัง มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 
   แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   แบบฟอร์มจัดทำโครงการงบประมาณ มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   แบบฟอร์มตารางการเชื่อมโยงแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม สำหรับการสร้างรหัสโครงการ มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   แบบฟอร์มจัดทำโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
   แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)   
   1.แบบฟอร์มการของบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2.โครงการร่วมงบประมาณปี 2563 
   แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์การเชื่อมโยงผลงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม การสร้างรหัสโครงการในระบบ MIS ปีงบประมาณ 2562 
   แบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์การเชื่อมโยงแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 
   แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะ 10 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2571  
 งานนโยบายและแผน
   แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ประจำปี 2566-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 
   แบบฟอร์ม Proposal หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตอาสา เฟส 2  (Execution Body-EB) 
งานติดตาม และประเมินผล
   แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด (KPI) สำนักงานอธิการบดี  รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563