วัน/เดือน/ปี
     คู่มือการบันทึกข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน 17 ก.ย. 64
     คู่มือการประเมินตนเอง กำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ปรับปรุง 2564  19 มิ.ย. 64
     คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  ปี 2564 1 ธ.ค. 63
     คู่มือระบบ EMENSCR   11 ต.ค. 62 
     เอกสารการนำเสนอยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ดร.เอนก เทียนบูชา    5 ก.ค. 62 
     คู่มือประเมินตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562  28 มี.ค. 62 
    เอกสารการบรรยาย การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.นงรัตน์ อิสโร  8 พ.ย. 61 
    แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  4 มิ.ย. 61
    เอกสารบรรยายแนวทางการจัดทำแผนและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ผศ.เอนก เทียนบูชา  4 มิ.ย. 61
    แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงบประมาณ   -
    แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  -
    คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  -
 วัน/เดือน/ปี
งานวิเคราะห์งบประมาณ  
    แบบฟอร์มเงินรายได้-คงคลัง มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566  27 มิ.ย. 65
    แบบฟอร์มจัดทำโครงการงบประมาณ มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  17 มิ.ย. 65
    แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  17 มิ.ย. 65
    แบบฟอร์มจัดทำโครงการงบประมาณ มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  19 พ.ค. 64
    แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  19 พ.ค. 64
    แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  26 พ.ย.63
    แบบฟอร์มตารางการเชื่อมโยงแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม สำหรับการสร้างรหัสโครงการ มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  22 พ.ค.63
    แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  13 พ.ค. 63
    แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  7 ม.ค. 63
    แบบฟอร์มจัดทำโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    7 ต.ค. 62
    แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)    15 ส.ค. 62
   1.แบบฟอร์มการของบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2.โครงการร่วมงบประมาณปี 2563  8 ม.ค. 62
   แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  8 พ.ย. 61 
    แบบฟอร์มการวิเคราะห์การเชื่อมโยงผลงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม การสร้างรหัสโครงการในระบบ MIS ปีงบประมาณ 2562  27 มิ.ย. 61
   แบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  8 มิ.ย. 61
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์การเชื่อมโยงแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  6 มิ.ย. 61
   แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะ 10 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2571   5 เม.ย. 61
 งานนโยบายและแผน  
    แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ประจำปี 2566-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  11 ม.ค. 65
    แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563  22 ก.ย. 63
    แบบฟอร์ม Proposal หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตอาสา เฟส 2  (Execution Body-EB)  13 ส.ค. 63
    แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    15 ก.ค. 63
    แบบฟอร์มวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (แบบฟอร์ม 8 แบบ)  15 มิ.ย. 63
    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย(Reinventing University System) ปีงบประมาณ 2564  18 มี.ค. 63
    แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตอาสา (Execution Body-EB)  18 มี.ค. 63
    แบบฟอร์มเอกสารประเมินตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (รอบ 12 เดือน)   28 ก.พ. 63
    แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    9 ก.ค. 62
    แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน    28 มี.ค. 62
   แบบฟอร์มการจัดทำแผนประจำปี (แผนงานย่อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   18 ธ.ค. 61
   แบบทบทวนโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มรภ.จันทรเกษม พ.ศ. 2562 9 ส.ค. 61
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สำนักงานอธิการบดี ปี 2560  29 มิ.ย. 61
   แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรอาชีพและแผนงานงบประมาณ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน มรภ.จันทรเกษม (ออมสิน) 25 พ.ค. 61
   แบบฟอร์มการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562  18 เม.ย. 61
   แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    9 ก.พ. 61
งานติดตาม และประเมินผล  
    แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด (KPI) สำนักงานอธิการบดี  รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   22 ก.ค. 63
    แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   13 มี.ค 63
    แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ม.ค 63
    แบบฟอร์มรายงานผลตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   9 ต.ค 62 
    แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4  23 ก.ย. 62 
    แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด (KPI) สำนักงานอธิการบดี  รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 ก.ค. 62
    แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  4 ก.ค. 62
    แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 24 มิ.ย. 62
   แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 4 เม.ย. 62

 

แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี