วัน/เดือน/ปี
     คู่มือการประเมินตนเอง กำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์   19 ก.พ. 63
     คู่มือระบบ EMENSCR   11 ต.ค. 62 
     เอกสารการนำเสนอยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ดร.เอนก เทียนบูชา    5 ก.ค. 62 
     คู่มือประเมินตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562  28 มี.ค. 62 
    เอกสารการบรรยาย การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.นงรัตน์ อิสโร  8 พ.ย. 61 
    แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  4 มิ.ย. 61
    เอกสารบรรยายแนวทางการจัดทำแผนและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ผศ.เอนก เทียนบูชา  4 มิ.ย. 61
    แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงบประมาณ   -
    แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  -
    คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  -
 วัน/เดือน/ปี
งานวิเคราะห์งบประมาณ  
    แบบฟอร์มตารางการเชื่อมโยงแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม สำหรับการสร้างรหัสโครงการ มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  22 พ.ค.63
    แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มรภ.จันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  13 พ.ค. 63
    แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  7 ม.ค. 63
    แบบฟอร์มจัดทำโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    7 ต.ค. 62
    แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)    15 ส.ค. 62
   1.แบบฟอร์มการของบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2.โครงการร่วมงบประมาณปี 2563  8 ม.ค. 62
   แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  8 พ.ย. 61 
    แบบฟอร์มการวิเคราะห์การเชื่อมโยงผลงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม การสร้างรหัสโครงการในระบบ MIS ปีงบประมาณ 2562  27 มิ.ย. 61
   แบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  8 มิ.ย. 61
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์การเชื่อมโยงแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  6 มิ.ย. 61
   แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะ 10 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2571   5 เม.ย. 61
 งานนโยบายและแผน  
    แบบฟอร์มวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (แบบฟอร์ม 8 แบบ)  15 มิ.ย. 63
    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย(Reinventing University System) ปีงบประมาณ 2564  18 มี.ค. 63
    แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตอาสา (Execution Body-EB)   18 มี.ค. 63
    แบบฟอร์มเอกสารประเมินตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (รอบ 12 เดือน)   28 ก.พ. 63
    แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    9 ก.ค. 62
    แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน    28 มี.ค. 62
   แบบฟอร์มการจัดทำแผนประจำปี (แผนงานย่อย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   18 ธ.ค. 61
   แบบทบทวนโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มรภ.จันทรเกษม พ.ศ. 2562 9 ส.ค. 61
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สำนักงานอธิการบดี ปี 2560  29 มิ.ย. 61
   แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรอาชีพและแผนงานงบประมาณ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน มรภ.จันทรเกษม (ออมสิน) 25 พ.ค. 61
   แบบฟอร์มการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562  18 เม.ย. 61
   แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    9 ก.พ. 61
งานติดตาม และประเมินผล  
    แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   13 มี.ค 63
    แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ม.ค 63
    แบบฟอร์มรายงานผลตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   9 ต.ค 62 
    แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4  23 ก.ย. 62 
    แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด (KPI) สำนักงานอธิการบดี  รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 ก.ค. 62
    แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  4 ก.ค. 62
    แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 24 มิ.ย. 62
   แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 4 เม.ย. 62