1.กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์ภาพรวมของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว รายปี  ติดตามประเมินผล รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นรายปี สนับสนุนภารกิจของหน่วยอื่นๆในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม 
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
    1) วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายอุดมศึกษาไทย
    2) วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
    3) วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน/ปัญหาของมหาวิทยาลัย
    4) วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี
    5) จัดทำแผนการพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัย
    6) วิเคราะห์ ประสาน การจัดทำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย
    7) วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี
    8) ศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเป้าหมาย แนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนา สถาบันในระยะยาว
    9) ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน ภารกิจของหน่วยอื่นๆในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย
    10) วิเคราะห์แผน/โครงการของมหาวิทยาลัย
    11) ประสานด้านการวางแผนกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ
    12) ประสานงานด้านการวางแผนภายในมหาวิทยาลัย 
    13) รายงานผล/แผนปฏิบัติงาน จากคณะ/หน่วยงาน
    14) ติดตามและรายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์/การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีทุกประเภท
    15) ติดตามประเมินผลโครงการเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
    16) ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอื่นในด้านพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนา
    17) จัดทำ/ทบทวนโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย
    18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


2.กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำ ติดตาม และรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

    1) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี  
    2) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
    3) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
    4) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
    5) จัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


3.กลุ่มงานติดตามและรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานเผยแพร่ ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่งบประมาณและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
    1) จัดทำแผนการดำเนินงานติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    2) ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
    3) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
    4) จัดทำรายงานผลการติดตาม  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
    5) จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
    6) จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทราบข้อมูลดังกล่าว
    7) ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
    8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


4.กลุ่มงานการประกันคุณภาพ
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ รายงานผลการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
    1) นำนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาแปรเป็นแนวทางปฏิบัติ
    2) จัดทำและดำเนินงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
    3) กำหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน
    4) จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน
    5) เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน        
    6)  จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน                               
    7)  จัดทำวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน ให้ได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย 
    8) จัดทำ พัฒนา และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
    9) ศึกษา ค้นคว้า จัดทำเอกสารข้อมูล และเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงจัดเผยแพร่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
    10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


5.กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำสถิติการศึกษา
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม เผยแพร่ ข้อมูลสถิติด้านการเรียน หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร คุณวุฒิคณาจารย์ เป็นต้น เพื่อบริการสนับสนุนการดำเนินงานด้านแผนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
    1) ประสานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ เป็นต้น เป็นประจำทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา
    2) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผน
    3) จัดทำสถิติการศึกษาและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
    4) บริการข้อมูลเพื่อการวางแผนและการจัดทำงบประมาณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
    5) จัดทำสถิติการศึกษาและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
    6) รายงานสถิติการศึกษาประจำปี ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    7) บริการข้อมูล สถิติการศึกษาและสารสนเทศแก่ผู้ที่มาขอใช้บริการ
    8) เผยแพร่ข้อมูลสถิติการศึกษาและสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  เอกสาร แผ่นพับ  แผ่นป้าย จดหมายข่าว เว็บไซต์  ฯลฯ
    9) จัดทำข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
    10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย        


6.กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำรายงานประจำปี ข้อมูลสารสนเทศ
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทุกด้านเพื่อจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปี รายงานสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่            
    1) จัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของกองนโยบายและแผน
    2) จัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนและการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดทำสถิติการศึกษาและสารสนเทศเฉพาะกิจอื่น ๆ
    4) จัดทำเอกสารสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัย
    5) ประสานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    6) รวบรวมประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของกองนโยบายและแผน เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนให้เป็นปัจจุบัน
    7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


7.กลุ่มงานเว็บไซด์
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำระบบเว็บไซด์ การรายงานข้อมูล ปฏิทินการปฏิบัติงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์ของกองนโยบายและแผน
    1) พัฒนาระบบเว็บไซด์ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน 
    2) สำรวจฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลให้อยู่ในระบบรายงานผลได้ถูกต้องตลอดเวลา
    3) วิเคราะห์ ประมวลผลและรายงานข้อมูล ปฏิทินการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์งานกองนโยบายและแผน
    4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


8.กลุ่มงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
    
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ช่วยตรวจสอบและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของงานต่างๆ ภายในกองนโยบายและแผน ให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เช่น
    1) การจัดการบริหารความเสี่ยง
    2) การควบคุมและการประเมินความเสี่ยง
    3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


9.กลุ่มงานการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ
    
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยต่างๆภายในของมหาวิทยาลัยในการขอข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำกรอบ
อัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เช่น
    1) วิเคราะห์อัตรากำลังที่พึงมี และอัตรากำลังที่ต้องการระยะ 4 ปี 

    2) จัดทำรูปเล่ม(ร่าง)แผนอัตรากำลังสายวิชาการระยะ 4 ปี
    3) จัดทำเอกสารแผนอัตรากำลังสายวิชาการระยะ 4 ปี
    4) จัดส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)พร้อมแจ้งหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทราบ